اعلان تعداد 4 بست ریاست پوهنتون غزنی

gu_user

اعلان تعداد 4 بست ریاست پوهنتون غزنی

به منظور سپردن کار به اهل آن و تقویه اداره کارا و سالم ریاست پوهنتون غزنی بست های ذیل خویش را از طریق پروسه رقابت آزاد به اعلان سپرده است :

1- مدیریت عمومی تدریسی پوهنځی زراعت و مالداری بست رتبه (4)

2- مدیریت عمومی حمایت از زنان خدمات ملکی بست رتبه (4)

3- کارکن خدماتی پوهنحی تعلیم و تربیه بست رتبه (8)

4- کارکن خدماتی آی تی معاونیت مالی و اداری بست رتبه (8)

تعداد بست : (4) بست

محل وظیفه : ریاست پوهنتون غزنی

تاریخ اعلان :1399-9-4

تاریخ ختم اعلان : ده یوم کاری

شرایطه تقرر ، تحصیلات و تجارب :

1- برای بست ( مدیریت عمومی تدریسی ) : تحصیلات ( مدیریت و رهبری ، علوم اجتماعی ، کمپیوتر ساینس ، حکومت داری خوب ، اقتصاد، اداره و تجارت ) و یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .

2- برای بست ( مدیریت عمومی حمایت از زنان خدمات ملکی ) تحصیلات (بخش علوم اجتماعی ) و یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

اشخاص علاقه مند میتوانند از تاریخ نشراعلان (4-9-1399) الی (ده یوم کاری ) فورمه درخواستی را از ساعت (8:30) الی (3:30) بجه بعد از ظهر از مدیریت عمومی استخدام ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره ریاست پوهنتون غزنی, و یا از آمریت تعیینات ، ریاست اصلاحات اداری و خدمات ولایت غزنی اخذ و بعداز خانه پری دقیق ضم اسناد لازمه به آن ریاست بسپارند .