اعلان تعداد 4 بست ریاست پوهنتون غزنی

gu_user

اعلان تعداد 4 بست ریاست پوهنتون غزنی

به منظور سپردن کار به اهل آن و تقویه اداره کارا و سالم ریاست پوهنتون غزنی بست های ذیل خویش را از طریق پروسه رقابت آزاد به اعلان سپرده است :

1- مدیریت عمومی تدریسی پوهنځی زراعت و مالداری بست رتبه (4)

2- مدیریت عمومی حمایت از زنان خدمات ملکی بست رتبه (4)

3- کارکن خدماتی پوهنحی تعلیم و تربیه بست رتبه (8)

4- کارکن خدماتی آی تی معاونیت مالی و اداری بست رتبه (8)

تعداد بست : (4) بست

محل وظیفه : ریاست پوهنتون غزنی

تاریخ اعلان :1399-9-4

تاریخ ختم اعلان : ده یوم کاری

شرایطه تقرر ، تحصیلات و تجارب :

1- برای بست ( مدیریت عمومی تدریسی ) : تحصیلات ( مدیریت و رهبری ، علوم اجتماعی ، کمپیوتر ساینس ، حکومت داری خوب ، اقتصاد، اداره و تجارت ) و یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .

2- برای بست ( مدیریت عمومی حمایت از زنان خدمات ملکی ) تحصیلات (بخش علوم اجتماعی ) و یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

اشخاص علاقه مند میتوانند از تاریخ نشراعلان (4-9-1399) الی (ده یوم کاری ) فورمه درخواستی را از ساعت (8:30) الی (3:30) بجه بعد از ظهر از مدیریت عمومی استخدام ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره ریاست پوهنتون غزنی, و یا از آمریت تعیینات ، ریاست اصلاحات اداری و خدمات ولایت غزنی اخذ و بعداز خانه پری دقیق ضم اسناد لازمه به آن ریاست بسپارند .

Latest announcements

Sun, Aug 16 2020 11:31 AM
Background image

Projects

  • There are security updates available for one or more of your modules or themes. To ensure the security of your server, you should update immediately! See the available updates page for . . .

Back to announcements