علمي کادرونه

شهرت اعضای کادرعلمی پوهنتون غزنی  تاریخ سال ۱۳۹۹

 

شماره

نام

تخلص

رتبه علمی

درجه تحصیل

دیپارتمنت

پوهنحی

وظیفه

 
 

۱

محمدبایر

درمل

پوهنوال

ماستر

علوم حیوانی

زراعت

 رییس پوهنتون

 

۲

محمد مسعود

نیکنام

پوهنیار

ماستر

اقتصاد وتوسعه زراعتی

زراعت

معاون امورعلمی 

 

۳

احمدرضا

صالحی

پوهنیار

ماستر

اگرانومی

زراعت

معاون امورمحصلان 

 

۴

اسدالله

ترین

پوهنیار

ماستر

کمپیوترساینس

تعلیم وتربیه

رییس پوهنحی تعلیم وتربیه 

 

۵

حشمت الله

سایس

پوهنیار

ماستر

اقتصاد وتوسعه زراعتی

زراعت

وارسی کننده پوهنحی زراعت 

 

۶

عطا الله

جواد

پوهنیار

ماستر

اداره ومنجمنت

اقتصاد

رییس پوهنحی اقتصاد

 

۷

حمیدالله

عمری

پوهنیار

ماستر

فقه وقانون

شرعیات

وارسی کننده پوهنحی شرعیات

 

۸

رحیم الله

رامش

پوهنیار

ماستر

ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات

رییس پوهنحی زبان و ادبیات

 

۹

سید روح الله

موسوی

پوهنیار

ماستر

فزیک

تعلیم وتربیه

معاون پوهنحی تعلیم وتربیه

 

۱۰

نقیب الله

خانی خیل

پوهنیار

ماستر

ادبیات پشتو

زبان و ادبیات

آمر ارتقای کیفیت

 

۱۱

عبدالسلام

همت

پوهنیار

ماستر

ریاضی

تعلیم وتربیه

امردیپارتمنت

 

۱۲

شاه جهان

سیرت

پوهنیار

ماستر

ریاضی

تعلیم وتربیه

استاد

 

۱۳

فاطمه

احمدی

پوهنیار

ماستر

ریاضی

تعلیم وتربیه

استاد

 

۱۴

مراد خان

حسنی

پوهنیار

ماستر

ریاضی

تعلیم وتربیه

استاد

 

۱۵

احمد علی

کهزاد

پوهنمل

ماستر

ریاضی

تعلیم وتربیه

استاد

 

۱۶

رحمن

فرجاد

نامزد پوهنیار

لیسانس

ریاضی

تعلیم وتربیه

استاد

 

۱۷

میرویس

کاکر

نامزد پوهنیار

لیسانس

ریاضی

تعلیم وتربیه

استاد

 

۱۸

سید عبدالمقیم

حسینی

پوهنیار

لیسانس

فزیک

تعلیم وتربیه

استاد

 

۱۹

کرامت الله

امیری

پوهنیار

لیسانس

فزیک

تعلیم وتربیه

استاد

 

۲۰

فضل الربی

فضلی

پوهنیار

لیسانس

فزیک

تعلیم وتربیه

استاد

 

۲۱

مصطفی

ملکزاده

نامزد پوهنیار

لیسانس

فزیک

تعلیم وتربیه

استاد

 

۲۲

دریاخان

هڅاند

پوهنیار

لیسانس

کیمیا

تعلیم وتربیه

استاد

 

۲۳

جواد

علیار

پوهنیار

لیسانس

کیمیا

تعلیم وتربیه

استاد

 

۲۴

نوروز علی

زاهدی

پوهنیار

ماستر

کیمیا

تعلیم وتربیه

استاد

 

۲۵

عبدالصمد

حمید

پوهیالی

لیسانس

کیمیا

تعلیم وتربیه

استاد

 

۲۶

محمدسلیم

تابش

پوهنیار

ماستر

کیمیا

تعلیم وتربیه

استاد

 

۲۷

محمد حنیف

راسخ

پوهنیار

لیسانس

بیولوژی

تعلیم وتربیه

استاد

 

۲۸

محمد ابراهیم

درویش

پوهنیار

لیسانس

بیولوژی

تعلیم وتربیه

استاد

 

۲۹

حبیب الله

پاییز

پوهنیار

ماستر

بیولوژی

تعلیم وتربیه

استاد

 

۳۰

محمد وصیل

وصال

پوهنیار

لیسانس

بیولوژی

تعلیم وتربیه

استاد

 

۳۱

محمد شریف

ادیب

پوهنیار

ماستر

تاریخ

تعلیم وتربیه

استاد

 

۳۲

جمعه خان

همدرد

پوهیالی

لیسانس

تاریخ

تعلیم وتربیه

استاد

 

۳۳

شفیق الله

شفیق

پوهیالی

لیسانس

تاریخ

تعلیم وتربیه

استاد

 

۳۴

مینا

حیدری

نامزد پوهنیار

لیسانس

تاریخ

تعلیم وتربیه

استاد

 

۳۵

محمد علی

حکمتی

پوهنیار

ماستر

جغرافیه

تعلیم وتربیه

استاد

 

۳۶

معصومه

محمدی

نامزد پوهنیار

لیسانس

روانشناسی

تعلیم وتربیه

استاد

 

۳۷

فریدون

اسداللهی

پوهنیار

ماستر

اداره تربیتی

تعلیم وتربیه

استاد

 

۳۸

سیدرحمت الله

موسوی

پوهیالی

لیسانس

پیداگوژی

تعلیم وتربیه

استاد

 

۳۹

فرید احمد

درمل

پوهنیار

ماستر

آموزش کمپیوتر

تعلیم وتربیه

استاد

 

۴۰

حبیب الله

نظری

پوهنیار

ماستر

آموزش کمپیوتر

تعلیم وتربیه

استاد

 

۴۱

نصیر احمد

جلالی

پوهنیار

ماستر

آموزش کمپیوتر

تعلیم وتربیه

استاد

 

۴۲

محمد عالم

انوری

پوهنیار

ماستر

آموزش کمپیوتر

تعلیم وتربیه

استاد

 

۴۳

نورالله

اسلامزی

نامزد پوهنیار

لیسانس

آموزش کمپیوتر

تعلیم وتربیه

استاد

 

۴۴

سید رحیم

غفاری

پوهنمل

ماستر

اگرانومی

زراعت

آمردیپارتمنت

 

۴۵

محمد مهدی

صمیم

پوهنمل

ماستر

اگرانومی

زراعت

استاد

 

۴۶

نجیب الله

ابراهیمی

پوهنیار

ماستر

اگرانومی

زراعت

استاد

 

۴۷

سیدحمیدالله

مظفری

پوهنیار

ماستر

اگرانومی

زراعت

استاد

 

۴۸

میرزامحمد

مدثر

پوهنیار

لیسانس

اگرانومی

زراعت

استاد

 

۴۹

محمد نعیم

 جلالی

پوهنمل

ماستر

اگرانومی

زراعت

استاد

 

۵۰

محمود

همت

پوهنیار

لیسانس

اگرانومی

زراعت

استاد

 

۵۱

حبیب الله

همایون

پوهنمل

ماستر

هارتیکلچر

زراعت

آمردیپارتمنت

 

۵۲

شفیق الله

رحمانی

پوهنمل

دکتورا

هارتیکلچر

زراعت

استاد

 

۵۳

غلام معروف

فقیری

پوهنمل

لیسانس

هارتیکلچر

زراعت

استاد

 

۵۴

عبدالواسع

تاجزاده

پوهنیار

لیسانس

هارتیکلچر

زراعت

استاد

 

۵۵

احسان الله

اکرمزوی

پوهنیار

ماستر

هارتیکلچر

زراعت

استاد

 

۵۶

محمد عمر

درویش

پوهنمل

ماستر

هارتیکلچر

زراعت

استاد

 

۵۷

حبیب الله

فیضی

پوهنیار

ماستر

علوم حیوانی

زراعت

آمردیپارتمنت

 

۵۸

فضل محمد

محمدی

پوهیالی

لیسانس

اقتصاد وتوسعه زراعتی

زراعت

استاد

 

۵۹

عبدالمتین

میانی

پوهنیار

لیسانس

اقتصاد وتوسعه زراعتی

زراعت

استاد

 

۶۰

فواد

ناصری

نامزد پوهنیار

لیسانس

اقتصاد وتوسعه زراعتی

زراعت

استاد

 

۶۱

محمد امین

عمری

پوهنیار

ماستر

علوم حیوانی

زراعت

استاد

 

۶۲

رو ح الله

کمال

پوهنیار

ماستر

علوم حیوانی

زراعت

استاد

 

۶۳

سیدالرحمن

صمیمی

پوهیالی

لیسانس

حفاظه نباتات

زراعت

استاد

 

۶۴

حمید الله

نوری

پوهنیار

ماستر

امورمالی وبانکی

اقتصاد

آمردیپارتمنت

 

۶۵

ذبیح الله

سعادت

پوهنیار

ماستر

امورمالی وبانکی

اقتصاد

استاد

 

۶۶

وحیدالله

امین

پوهیالی

لیسانس

امورمالی وبانکی

اقتصاد

استاد

 

۶۷

محمد

فداکار

پوهنیار

ماستر

امورمالی وبانکی

اقتصاد

استاد

 

۶۸

عزیزالله

فیضی

پوهنیار

ماستر

امورمالی وبانکی

اقتصاد

استاد

 

۶۹

مسیح الله

معاصر

نامزد پوهنیار

لیسانس

امورمالی وبانکی

اقتصاد

استاد

 

۷۰

همایون

همتا

پوهنیار

ماستر

اداره ومنجمنت

اقتصاد

استاد

 

۷۱

احسان الله

سعید

پوهنیار

ماستر

اداره ومنجمنت

اقتصاد

استاد

 

۷۲

محمد هاشم

رشیدی

پوهنیار

ماستر

اداره ومنجمنت

اقتصاد

استاد

 

۷۳

محمد نعیم

حکیمی

پوهنیار

ماستر

فقه وقانون

شرعیات

استاد

 

۷۴

سیدآصف

هاشمی

پوهنیار

ماستر

فقه وقانون

شرعیات

استاد

 

۷۵

ارسلاح

ظفری

پوهنیار

ماستر

فقه وقانون

شرعیات

استاد

 

۷۶

سعیدالله

حنیف

پوهنیار

ماستر

فقه وقانون

شرعیات

استاد

 

۷۷

عین الله

کریمی

پوهنیار

ماستر

قضا وسارنوالی

شرعیات

استاد

 

۷۸

وحیدالله

عزام

پوهنیار

ماستر

تعلیمات اسلامی

شرعیات

آمردیپارتمنت

 

۷۹

سیدصبغت الله

ابراهیمی

پوهنیار

ماستر

تعلیمات اسلامی

شرعیات

استاد

 

۸۰

رحمت الله

حیدری

پوهنیار

ماستر

تعلیمات اسلامی

شرعیات

استاد

 

۸۱

احمدزبیر

عبدالله

پوهنیار

ماستر

ثقافت اسلامی

شرعیات

استاد

 

۸۲

وجیه الله

ناصح

پوهنیار

ماستر

ثقافت اسلامی

شرعیات

استاد

 

۸۳

احسا ن الله

شهامت

پوهنیار

لیسانس

ثقافت اسلامی

شرعیات

استاد

 

۸۴

علی اکبر

زاولی

پوهنیار

ماستر

ادبیات دری

ادبیات

استاد

 

۸۵

محمدضیا

رجایی

پوهنیار

ماستر

ادبیات دری

ادبیات

استاد

 

۸۶

محمدیاسین

احمدی

پوهنیار

ماستر

ادبیات دری

ادبیات

استاد

 

۸۷

نعمت الله

فریسا

پوهنیار

ماستر

ادبیات دری

ادبیات

استاد

 

۸۸

عزت الله

سهاند

پوهنیار

ماستر

ادبیات پشتو

ادبیات

آمردیپارتمنت

 

۸۹

نعمت الله

اسدی

پوهنیار

ماستر

ادبیات پشتو

ادبیات

استاد

 

۹۰

محمد مصطفی

صفا

پوهنیار

ماستر

ادبیات پشتو

ادبیات

استاد

 

۹۱

زلمی

سمسور

پوهنیار

ماستر

ادبیات پشتو

ادبیات

استاد

 

۹۲

غلام یحیی

اصغری

پوهنیار

ماستر

ادبیات انگلیسی

ادبیات

استاد

 

۹۳

غازی محمد

تکل

پوهیالی

ماستر

ادبیات انگلیسی

ادبیات

استاد

 

۹۴

ظریفه

رحیمی

نامزد پوهنیار

لیسانس

ادبیات انگلیسی

ادبیات

استاد

 

۹۵

مجتبی

جمال

پوهنیار

ماستر

ادبیات انگلیسی

ادبیات

استاد

 

۹۶

سلطان محمد

صالحی

پوهیالی

ماستر

ادبیات عربی

ادبیات

استاد

 

۹۷

عبدالکریم

رحیمی

نامزد پوهنیار

ماستر

ادبیات عربی

ادبیات

استاد

 

۹۸

زلمی

یخیل

پوهنیار

لیسانس

ادبیات عربی

ادبیات

استاد

 

۹۹

فریداحمد

فضل

نامزد پوهنیار

ماستر

ادبیات عربی

ادبیات

استاد

 

۱۰۰

محمد کاظم

هستی

پوهنیار

ماستر

ادبیات عربی

ادبیات

استاد