کمیته های کاری

کمیته تحقیق 

کمیته ترفیعات علمی 

کمیته جلب همکاری ها

کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی 

کمیته امتحانات 

کمیته مالی 

کمیته تنظیم بورسها 

کمیته تربیت بدنی و ورزش 

کمیته محیط زیست و مبارزه با مواد مخدر 

کمیته نظم و دیسیپلین 

کمیته مبارزه با فساد اداری و حمایه معلولین و معیوبین 

کمیته ترتیب و تطبیق پلان استراتژیک 

کمیته تجدید ویب سایت و آموزش الکترونیکی 

کمیته فرهنگی 

کمیته نصاب تحصیلی 

کمیته نشرات علمی