اطلاعیه !

gu_admin
اطلاعیه

پوهنتون غزنی در نظر دارد که برای استادان . کارمندان ومحصلین ترجمه وتفسیر قرآنکریم را آغاز نمایند به هیمن منظور به تمام استادان محترم کارمندان ومحصلین خبر داده می شود که طبق تقسیم اوقات ذیل اشتراک نمایند

اطلاعیه

.