اعلان بست کادرعلمی پوهنتون غزنی

gu_admin
جمعه ۱۴۰۰/۲/۱۰ - ۹:۵۸

Publish Date

Closing Date

Location

Ghazni City,Afghanistan

پوهنتون غزنی درسال ۱۴۰۰ برای بار پنجم در رشته ای ذیل به سویه داکتر،ماستر ولسانس به کادر علمی جدید ضرورت دارد . پوهنحی زراعت : دیپارتمنت : اقتصاد وتوسعه زراعتی یک بست متقاضیان از تاریخ ۵ ثور ۱۴۰۰ درخواستی شمولیت در کادر علمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت نمرات ، کاپی همین اعلان از ویب سایت وزارت تحصیلات عالی وکاپی تذکره تابعیت به پوهنتون مربوطه تسلیم نمایند