معاونیت امور علمی

معلومات مختصر راجع به معاونیت امور علمی پوهنتون غزنی

مقدمه

معاونیت امورعلمی در نهادهای تحصیلات عالی کشور به صورت کل و به ویژه در پوهنتون غزنی از جایگاه کلیدی و خاصی برخوردار است که مدیریت و رهبری همه ی امور علمی و اکادمیک نهاد تحصیلی را در هماهنگی با مقام ریاست پوهنتون بر عهده دارد.

دیدگاه

 

پوهنتون غزنی در روشنایی پلان استراتیژیک ۵ ساله خویش، با در نظرداشت توسعه ی دامنه ی علم و دانش در سطح منطقه و نیازهای مبرم و روز افزون جامعهی افغانی با توجه به امکانات دست داشته و شرایط موجوده در پرتو قوانین نافذه ی کشور سعی دارد در بخش های تربیه و پرورش کادرهای مسلکی و متعهد و نیز تولید دانش دورنمای انکشافی پنج سال آیندهی خودرا در چارچوب برنامهی دقیق طرح نموده تا بهتر از پیش از لحاظ  کمی و کیفی مصدر خدمت برای مردم متدین افغانستان و جامعهی بشری باشد.

 

وضعیت موجود و دورنمای کاری آینده

در حال حاضر پوهتنون غزنی دارای ۱۷ دیپارتمنت فارغده (در جدول پایینی ذکر است) در چوکات پنج پوهنحی (زراعت، تعلیم و تربیه، اقتصاد، شرعیات و زبان و ادبیات) و۲ برنامه ی شبانه ادبیات فارسی دری و پشتو میباشد. هر پوهنحی ازنظر قانون تحصیلات عالی توسط یک شخص مسوول (رییس) آن از لحاظ علمی و اداری اداره میشود. همچنان برنامه های شبانه مسوول بخش خودرا دارد که همه در روشنایی قانون اجرای وظیفه می نمایند.

 بر بنیاد پلان استراتیژیک ۵ ساله ی پوهنتون غزنی که از سوی وزارت تحصیلات عالی تایید گردیده است قرار است در پنچ سال آینده (۱۳۹۸-۱۴۰۲) ۵ پوهنحی دیگر (طب، کمپیوتر ساینس، حقوق، علوم اجتماعی و ژورنالیزم) در چوکات پوهنتون تاسیس گردند. همچنان بر اساس پلان چون پوهنتون غزنی در سال ۱۳۹۸ برای مرحلهی نخست اعتباردهی نامزد بود قرار است  که در سال ۱۳۹۹ شامل مرحلهی اول اعتبار دهی شده و الی سال ۱۴۰۲ سایر مراحل آنرا نیز تکمیل نموده و از سوی ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی کاملاْ اعتبارداده شود.

برخی ساحات عمده کاری

 اجراات قانونی پیرامون تقرر، تثبیت رتبه ی علمی، ترفیع علمی و انفکاک اعضای کادر علمی (دایمی و قراردادی) در روشنایی قوانین و لوایح مربوطه، و طرح و تسهیل تشکیل کادری جزء وظایف معاونیت امور علمی پوهنتون است. در حال حاضر در چوکات تشکیل کادری پوهنتون غزنی به تعداد (۱۱۲) بست وجود دارد که  از آن جمله به تعداد (۱۰۰) تن عضو کادرعلمی مقرر شده و پروسه ی استخدام ۱۲ تن دیگر  در مراحل مختلف طی مراحل قرار  دارد. همچنان از مجموع اساتید برحال به تعداد (۴) تن عضوکادرعلمی اناث و بقیه ذکور میباشد.

از نظر درجه ی تحصیلات عالی اعضای کادرعلمی پوهنتون غزنی در حال حاضر (۱) تن دارای درجه تحصیل دوکتورا، (۶۵) تن ماستر و (۳۴) تن لیسانس می باشد. قابل ذکر است که هم اکنون از مجموع اساتید پوهنتون غزنی (۱۶) تن آنها در مقطع دوکتورا و (۲۲) تن دیگر در مقطع ماستری در داخل و کشور های مختلف از جمله جاپان، چین، ترکیه، مالیزیا، روسیه، ایران و سایر کشور ها مصروف فراگیری تحصیلات عالی خویش می باشند. تلاش خواهیم نمود در آینده در همکاری و هماهنگی با وزارت تحصیلات عالی و سایر شرکای کاری برنامه های کوتاه مدت، میانه مدت و

دراز مدت ارتقای ظرفیت را برای اعضای کادر علمی و اداری از طریق مرکز انکشاف مسلکی پوهنتون طرح و عملی نمود.   

چونکه پوهنتون غزنی یک نهاد علمی نوتاسیس (۱۳۸۷) است از رهگذر رتب علمی باید خاطر نشان ساخت که فعلا ً دارای (۱) تن استاد به رتبه علمی پوهنوال، (۷) تن پوهنمل، (۷۱) تن پوهنیار، (۱۱) تن نامزدپوهنیار و(۱۰)تن پوهیالی می باشد.

به منظور تقویه روابط متقابل اکادمیک پوهنتون غزنی با یک تعداد پوهنتون ها ازجمله پوهنتون کابل، تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی، پولیتخنیک کابل، ننگرهار، و یک تعداد پوهنتون های دیگر، همچنان اکادمی علوم افغانستان تفاهم نامه هایی را امضا نموده است. پوهنتون غزنی در آینده طبق پلان مصمم است که در روشنایی قوانین نافذه ی کشور با یک تعداد موسسات و مراکز علمی دیگر در داخل و خارج از کشور نیز چنین تفاهم نامه ها و توامیتت ها را به امضا برساند.  

افزون بر تطبیق همه جانبه، نوسازی و تجدید نصاب های تحصیلی مطابق ایجابات زمان، بازار کار و نیاز مبرم جامعه، تلاش همه جانبه صورت خواهد گرفت تا پوهنتون غزنی در کنار وظیفهی مقدس تدریس برای فرزندان وطن، با کمال علاقمندی بیشتر از پیش به تحقیقات و پژوهش های علمی پرداخته و نتایج تحقیقات خویش را علاوه بر ارایه به علم دوستان و تشنه گان علم به شکل کنفرانس ها و سمینار ها و تدویر سایر محافل علمی، در مجلات علمی، و ژورنال های علمی داخلی و بین المللی نیز به دست نشر بسپارد.

 

همان طوری که در بالا اشاره شد معاونیت علمی در سایر فعالیت های اکادمیک موسسه چون تدویر جلسات ترفیعات علمی، رهبری و نظارت از انتخابات آمرین دیپارتمنت ها، برنامه های علمی، نشرات علمی، شکل گیری و تصویب پلان های استراتیژیک پوهنحی ها،  و شورای علمی و مبارزه با فساد، تقویه نقش زنان در بخش آموزش وپرورش، آموزش الکترونیکی، در حوزه امور اکادمیک، همکاری در اخذ امتحانات کانکور دولتی و موسسات تحصیلات عالی خصوصی ولایت غزنی و سایر بخش ها که این مجموعه حوصله یادآوری تمامی آنها را ندارد، احتوا می نماید که موارد مهم در نسخه پلان استراتیژیک پوهنتون غزنی که در ویب سایت پوهنتون موجود است، قابل دسترس می باشد.

فرصت ها و چالش ها

یک تعداد فرصت ها و نقاط قوت پوهنتون غزنی را چنین می توان برشمرد: افزایش میل و علاقه ی مردم به خصوص جوانان به ادامه ی تحصیل در این نهاد ، افزایش اعتماد و علاقه ی روز افزون مراکز استخدام کننده به جذب فارغین این نهاد، موجودیت ادارات و موسسات همکاردولتی و غیردولتی با پوهنتون غزنی، حمایت های همه جانبه ی وزارت تحصیلات عالی، فراهم بودن زمینه ی ادامه ی تحصیل و بورس ها از سوی کشور های بورس دهنده و همکار برای منسوبین پوهنتون، داشتن نیروی کادری جوان و مسلکی تحصیل کرده در پوهنځی های پنجگانه، داشتن جواز شورای علمی به سطح پوهنتون، داشتن مرکز مجهز آی تی و آی سی تی و  کتابخانه ی نسبتاً مجهز با داشتن حدود ۱۶۰۰۰ جلد کتاب مختلف النوع، داشتن محیط آرام و مصؤون و داشتن احاطه مکمل پوهنتون.

کمبود تشکیلاتی اعضای کادرعلمی در رشته های مختلف در تناسب با تعداد محصلان، معیاری نبودن اکثر صنوف و کمبود تجهیزات نوین تدریس، مشکلات در قسمت مواد درسی،‌ موجودیت ناکافی اساتید بلند رتبه و بودجه، نداشتن مرکز(تجهیزات و تعمیر) تحقیقات علمی، نداشتن مجله ی علمی غرض نشرات علمی، نداشتن کامل آزادی اکادمیک، نداشتن لابراتور مجهز در برخی رشته ها جهت آزمایشات و تحقیقات علمی و نبود سرپناه برای اعضای کادر علمی، و تهدیدات باالقوه ی امنیتی جزء مشکلات و چالش های کاری محسوب می شوند.

 

 

 

  

شهرت اعضای کادرعلمی پوهنتون غزنی  تاریخ سال ۱۳۹۹

 

شماره

نام

تخلص

رتبه علمی

درجه تحصیل

دیپارتمنت

پوهنحی

وظیفه

 
 

۱

محمدبایر

درمل

پوهنوال

ماستر

علوم حیوانی

زراعت

 رییس پوهنتون

 

۲

محمد مسعود

نیکنام

پوهنیار

ماستر

اقتصاد وتوسعه زراعتی

زراعت

استاد

 

۳

احمدرضا

صالحی

پوهنیار

ماستر

اگرانومی

زراعت

معاون امورمحصلان 

 

۴

اسدالله

ترین

پوهنیار

ماستر

کمپیوترساینس

تعلیم وتربیه

رییس پوهنحی تعلیم وتربیه 

 

۵

حشمت الله

سایس

پوهنیار

ماستر

اقتصاد وتوسعه زراعتی

زراعت

وارسی کننده پوهنحی زراعت 

 

۶

عطا الله

جواد

پوهنیار

ماستر

اداره ومنجمنت

اقتصاد

رییس پوهنحی اقتصاد

 

۷

حمیدالله

عمری

پوهنیار

ماستر

فقه وقانون

شرعیات

وارسی کننده پوهنحی شرعیات

 

۸

رحیم الله

رامش

پوهنیار

ماستر

ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات

استاد

 

۹

سید روح الله

موسوی

پوهنیار

ماستر

فزیک

تعلیم وتربیه

معاون پوهنحی تعلیم وتربیه

 

۱۰

نقیب الله

خانی خیل

پوهنیار

ماستر

ادبیات پشتو

زبان و ادبیات

آمر ارتقای کیفیت

 

۱۱

عبدالسلام

همت

پوهنیار

ماستر

ریاضی

تعلیم وتربیه

امردیپارتمنت

 

۱۲

شاه جهان

سیرت

پوهنیار

ماستر

ریاضی

تعلیم وتربیه

استاد

 

۱۳

فاطمه

احمدی

پوهنیار

ماستر

ریاضی

تعلیم وتربیه

استاد

 

۱۴

مراد خان

حسنی

پوهنیار

ماستر

ریاضی

تعلیم وتربیه

استاد

 

۱۵

احمد علی

کهزاد

پوهنمل

ماستر

ریاضی

تعلیم وتربیه

استاد

 

۱۶

رحمن

فرجاد

نامزد پوهنیار

لیسانس

ریاضی

تعلیم وتربیه

استاد

 

۱۷

میرویس

کاکر

نامزد پوهنیار

لیسانس

ریاضی

تعلیم وتربیه

استاد

 

۱۸

سید عبدالمقیم

حسینی

پوهنیار

لیسانس

فزیک

تعلیم وتربیه

استاد

 

۱۹

کرامت الله

امیری

پوهنیار

لیسانس

فزیک

تعلیم وتربیه

استاد

 

۲۰

فضل الربی

فضلی

پوهنیار

لیسانس

فزیک

تعلیم وتربیه

استاد

 

۲۱

مصطفی

ملکزاده

نامزد پوهنیار

لیسانس

فزیک

تعلیم وتربیه

استاد

 

۲۲

دریاخان

هڅاند

پوهنیار

لیسانس

کیمیا

تعلیم وتربیه

استاد

 

۲۳

جواد

علیار

پوهنیار

لیسانس

کیمیا

تعلیم وتربیه

استاد

 

۲۴

نوروز علی

زاهدی

پوهنیار

ماستر

کیمیا

تعلیم وتربیه

استاد

 

۲۵

عبدالصمد

حمید

پوهیالی

لیسانس

کیمیا

تعلیم وتربیه

استاد

 

۲۶

محمدسلیم

تابش

پوهنیار

ماستر

کیمیا

تعلیم وتربیه

استاد

 

۲۷

محمد حنیف

راسخ

پوهنیار

لیسانس

بیولوژی

تعلیم وتربیه

استاد

 

۲۸

محمد ابراهیم

درویش

پوهنیار

لیسانس

بیولوژی

تعلیم وتربیه

استاد

 

۲۹

حبیب الله

پاییز

پوهنیار

ماستر

بیولوژی

تعلیم وتربیه

استاد

 

۳۰

محمد وصیل

وصال

پوهنیار

لیسانس

بیولوژی

تعلیم وتربیه

استاد

 

۳۱

محمد شریف

ادیب

پوهنیار

ماستر

تاریخ

تعلیم وتربیه

استاد

 

۳۲

جمعه خان

همدرد

پوهیالی

لیسانس

تاریخ

تعلیم وتربیه

استاد

 

۳۳

شفیق الله

شفیق

پوهیالی

لیسانس

تاریخ

تعلیم وتربیه

استاد

 

۳۴

مینا

حیدری

نامزد پوهنیار

لیسانس

تاریخ

تعلیم وتربیه

استاد

 

۳۵

محمد علی

حکمتی

پوهنیار

ماستر

جغرافیه

تعلیم وتربیه

استاد

 

۳۶

معصومه

محمدی

نامزد پوهنیار

لیسانس

روانشناسی

تعلیم وتربیه

استاد

 

۳۷

فریدون

اسداللهی

پوهنیار

ماستر

اداره تربیتی

تعلیم وتربیه

استاد

 

۳۸

سیدرحمت الله

موسوی

پوهیالی

لیسانس

پیداگوژی

تعلیم وتربیه

استاد

 

۳۹

فرید احمد

درمل

پوهنیار

ماستر

آموزش کمپیوتر

تعلیم وتربیه

استاد

 

۴۰

حبیب الله

نظری

پوهنیار

ماستر

آموزش کمپیوتر

تعلیم وتربیه

استاد

 

۴۱

نصیر احمد

جلالی

پوهنیار

ماستر

آموزش کمپیوتر

تعلیم وتربیه

استاد

 

۴۲

محمد عالم

انوری

پوهنیار

ماستر

آموزش کمپیوتر

تعلیم وتربیه

استاد

 

۴۳

نورالله

اسلامزی

نامزد پوهنیار

لیسانس

آموزش کمپیوتر

تعلیم وتربیه

استاد

 

۴۴

سید رحیم

غفاری

پوهنمل

ماستر

اگرانومی

زراعت

معاون امور علمي

 

۴۵

محمد مهدی

صمیم

پوهنمل

ماستر

اگرانومی

زراعت

استاد

 

۴۶

نجیب الله

ابراهیمی

پوهنیار

ماستر

اگرانومی

زراعت

استاد

 

۴۷

سیدحمیدالله

مظفری

پوهنیار

ماستر

اگرانومی

زراعت

استاد

 

۴۸

میرزامحمد

مدثر

پوهنیار

لیسانس

اگرانومی

زراعت

استاد

 

۴۹

محمد نعیم

 جلالی

پوهنمل

ماستر

اگرانومی

زراعت

استاد

 

۵۰

محمود

همت

پوهنیار

لیسانس

اگرانومی

زراعت

استاد

 

۵۱

حبیب الله

همایون

پوهنمل

ماستر

هارتیکلچر

زراعت

آمردیپارتمنت

 

۵۲

شفیق الله

رحمانی

پوهنمل

دکتورا

هارتیکلچر

زراعت

استاد

 

۵۳

غلام معروف

فقیری

پوهنمل

لیسانس

هارتیکلچر

زراعت

استاد

 

۵۴

عبدالواسع

تاجزاده

پوهنیار

لیسانس

هارتیکلچر

زراعت

استاد

 

۵۵

احسان الله

اکرمزوی

پوهنیار

ماستر

هارتیکلچر

زراعت

استاد

 

۵۶

محمد عمر

درویش

پوهنمل

ماستر

هارتیکلچر

زراعت

استاد

 

۵۷

حبیب الله

فیضی

پوهنیار

ماستر

علوم حیوانی

زراعت

آمردیپارتمنت

 

۵۸

فضل محمد

محمدی

پوهیالی

لیسانس

اقتصاد وتوسعه زراعتی

زراعت

استاد

 

۵۹

عبدالمتین

میانی

پوهنیار

لیسانس

اقتصاد وتوسعه زراعتی

زراعت

استاد

 

۶۰

فواد

ناصری

نامزد پوهنیار

لیسانس

اقتصاد وتوسعه زراعتی

زراعت

استاد

 

۶۱

محمد امین

عمری

پوهنیار

ماستر

علوم حیوانی

زراعت

استاد

 

۶۲

رو ح الله

کمال

پوهنیار

ماستر

علوم حیوانی

زراعت

استاد

 

۶۳

سیدالرحمن

صمیمی

پوهیالی

لیسانس

حفاظه نباتات

زراعت

استاد

 

۶۴

حمید الله

نوری

پوهنیار

ماستر

امورمالی وبانکی

اقتصاد

آمردیپارتمنت

 

۶۵

ذبیح الله

سعادت

پوهنیار

ماستر

امورمالی وبانکی

اقتصاد

استاد

 

۶۶

وحیدالله

امین

پوهیالی

لیسانس

امورمالی وبانکی

اقتصاد

استاد

 

۶۷

محمد

فداکار

پوهنیار

ماستر

امورمالی وبانکی

اقتصاد

استاد

 

۶۸

عزیزالله

فیضی

پوهنیار

ماستر

امورمالی وبانکی

اقتصاد

استاد

 

۶۹

مسیح الله

معاصر

نامزد پوهنیار

لیسانس

امورمالی وبانکی

اقتصاد

استاد

 

۷۰

همایون

همتا

پوهنیار

ماستر

اداره ومنجمنت

اقتصاد

استاد

 

۷۱

احسان الله

سعید

پوهنیار

ماستر

اداره ومنجمنت

اقتصاد

استاد

 

۷۲

محمد هاشم

رشیدی

پوهنیار

ماستر

اداره ومنجمنت

اقتصاد

استاد

 

۷۳

محمد نعیم

حکیمی

پوهنیار

ماستر

فقه وقانون

شرعیات

استاد

 

۷۴

سیدآصف

هاشمی

پوهنیار

ماستر

فقه وقانون

شرعیات

استاد

 

۷۵

ارسلاح

ظفری

پوهنیار

ماستر

فقه وقانون

شرعیات

استاد

 

۷۶

سعیدالله

حنیف

پوهنیار

ماستر

فقه وقانون

شرعیات

استاد

 

۷۷

عین الله

کریمی

پوهنیار

ماستر

قضا وسارنوالی

شرعیات

استاد

 

۷۸

وحیدالله

عزام

پوهنیار

ماستر

تعلیمات اسلامی

شرعیات

آمردیپارتمنت

 

۷۹

سیدصبغت الله

ابراهیمی

پوهنیار

ماستر

تعلیمات اسلامی

شرعیات

استاد

 

۸۰

رحمت الله

حیدری

پوهنیار

ماستر

تعلیمات اسلامی

شرعیات

استاد

 

۸۱

احمدزبیر

عبدالله

پوهنیار

ماستر

ثقافت اسلامی

شرعیات

استاد

 

۸۲

وجیه الله

ناصح

پوهنیار

ماستر

ثقافت اسلامی

شرعیات

استاد

 

۸۳

احسا ن الله

شهامت

پوهنیار

لیسانس

ثقافت اسلامی

شرعیات

استاد

 

۸۴

علی اکبر

زاولی

پوهنیار

ماستر

ادبیات دری

ادبیات

استاد

 

۸۵

محمدضیا

رجایی

پوهنیار

ماستر

ادبیات دری

ادبیات

استاد

 

۸۶

محمدیاسین

احمدی

پوهنیار

ماستر

ادبیات دری

ادبیات

استاد

 

۸۷

نعمت الله

فریسا

پوهنیار

ماستر

ادبیات دری

ادبیات

استاد

 

۸۸

عزت الله

سهاند

پوهنیار

ماستر

ادبیات پشتو

ادبیات

آمردیپارتمنت

 

۸۹

نعمت الله

اسدی

پوهنیار

ماستر

ادبیات پشتو

ادبیات

استاد

 

۹۰

محمد مصطفی

صفا

پوهنیار

ماستر

ادبیات پشتو

ادبیات

استاد

 

۹۱

زلمی

سمسور

پوهنیار

ماستر

ادبیات پشتو

ادبیات

استاد

 

۹۲

غلام یحیی

اصغری

پوهنیار

ماستر

ادبیات انگلیسی

ادبیات

استاد

 

۹۳

غازی محمد

تکل

پوهیالی

ماستر

ادبیات انگلیسی

ادبیات

استاد

 

۹۴

ظریفه

رحیمی

نامزد پوهنیار

لیسانس

ادبیات انگلیسی

ادبیات

استاد

 

۹۵

مجتبی

جمال

پوهنیار

ماستر

ادبیات انگلیسی

ادبیات

استاد

 

۹۶

سلطان محمد

صالحی

پوهیالی

ماستر

ادبیات عربی

ادبیات

استاد

 

۹۷

عبدالکریم

رحیمی

نامزد پوهنیار

ماستر

ادبیات عربی

ادبیات

استاد

 

۹۸

زلمی

یخیل

پوهنیار

لیسانس

ادبیات عربی

ادبیات

استاد

 

۹۹

فریداحمد

فضل

نامزد پوهنیار

ماستر

ادبیات عربی

ادبیات

استاد

 

۱۰۰

محمد کاظم

هستی

پوهنیار

ماستر

ادبیات عربی

ادبیات

استاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

زنده گی نامه معاون امور علمی

 


 

محمد مسعود (نیکنام) فرزند تاج محمد در سال ۱۳۶۹ خورشیدی در قریۀ روضه سلطان محمود غزنوی ولایت غزنی در یک خانواده روشن فکر متولد گردیده است.  موصوف تحصیلات ابتدایی خودرا در لیسه های شمس العارفین رح و سلطان محمود غزنوی رح ولایت غزنی، و دوره ثانوی خویش را در سال ۱۳۸۵ هجری شمسی از لیسه سنایی رح ولایت غزنی به درجه اعلی به اتمام رسانده است. بعداز سپری نمودن موفقانه امتحان کانکور،  در سال ۱۳۸۶ شامل پوهنحی زراعت پوهنتون کابل گردیده و تحصیلات عالی خود را در رشته اقتصاد و توسعه زراعت به درجه لیسانس در سال ۱۳۸۹ به درجه عالی به پایان رسانده است.

آقای نیکنام در سال ۱۳۹۰ شامل اعضای کادر علمی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی گردید. موصوف برعلاوه تدریس و رهنمایی محصلان، سرپرستی دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی را در بین سال های ۱۳۹۱ الی اواخر ۱۳۹۳ بدوش داشته است. قابل ذکر است که علاوه بر اشتراک فعال در کمیته های مختلف نظیر امتحانات، نصاب تحصیلی، نظم و دسپلین، در چندین دور امتحانات کانکور ولایت سهم فعال داشته است.

محمد مسعود در اواخر سال ۱۳۹۳ هجری شمسی که مصادف است با سال ۲۰۱۴ میلادی با اشتراک در پروسه رقابت آزاد بورس های PEACE Project کشور دوست جاپان شامل برنامه ماستری گردیده و تحصیلات ماستری خویش را در رشته توسعه بین المللی زراعت از دانشگاه زراعت توکیو- کشور جاپان به پایان رسانده است. پایان نامه ماستری خویش را تحت عنوان (The Role of Women in Family Poultry Production, A Case Study of Paghman District of Kabul province) به زبان انگلیسی تحریر نموده است. قابل ذکر است که محمد مسعود (نیکنام) افزون بر انجام موفقانه دوره ماستری خویش در چندین کانفرانس بین المللی و سمینار های علمی در جاپان اشتراک فعال داشته است.

  مسعود (نیکنام) در ماه مارچ ۲۰۱۷ که با حمل ۱۳۹۶ مطابقت دارد بعداز تکمیل و دریافت سند ماستری خویش واپس به کشور برگشته و رسماً اشغال وظیفه نموده است. بعداز عودت دوباره به وطن کما فی السابق به وظیفه مقدس تدریس پرداخته و نیز طی انتخابات آزاد و سری که از طرف دیپارتمنت تدویر یافته بود، به حیث آمر دیپارتمنت برگزیده شد. گذشته از مسؤولیت های درسی و اداری اش عضویت کمیته های امتحانات، نصاب تحصیلی و تحقیقات پوهنتون را نیز عهده دار بوده است. همچنان در چندین کانفرانس و برنامه کوتاه مدت علمی که از طرف مقام وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون غزنی برگزار گردیده سهم فعال داشته است.  

اخیراً در ماه اسد ۱۳۹۷ هجری شمسی پوهنیار محمد مسعود (نیکنام) بنابر لزوم دید هیئت رهبری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون غزنی طی رقابت آزاد  بعد از پیشنهاد مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و منظوری مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی  افغانستان، سمت معاونیت علمی پوهنتون غزنی را بدوش گرفته و بیشتر از پیش سرگرم امور اکادمیک و اداری پوهنتون خویش و خانواده تحصیلات عالی می باشد. و ی صادقانه امیدوار است بتواند با تطبیق برنامه های توسعه وی و تیم کاری اش در هماهنگی با ستراتیژی تحصیلات عالی افغانستان در پرتو قوانین نافذه کشور  به رشد و انکشاف همه جانبه پوهنتون غزنی و ازین طریق به شگوفایی وطن رنجدیده خویش و جامعه بشری ممد و کارگر واقع شود.