گزارشات

گزارش تطبیقی پلان استراتیژیک پوهنتون غزنی طی سال 1399 .برای دریافت آن اینجا کلیک کنید