دیدگاه و ماموریت پوهنتون غزنی

  دیدگاه

پوهنتون غزنی در نظردارد از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات معیاری در پرتو قوانین نافذه کشور و در مطابقت به معیار های جامعه افغانی و منطقوی بازار کار، به عنوان یک نهاد معتبر و عالی تحصیلی در سطح کشور شناخته شود.

                          ماموریت

پوهنتون غزنی به حیث یک نهاد علمی در سطح کشور با درنظرداشت فرصت ها و امکانات دست داشته خود متعهد به تربیه کادرهای مسلکی و عرضه سرمایه منابع بشری که یکی از ضروریات ملی محسوب میگردد، می باشد.