در باره پوهنتون غزنی

 

‍‍‍‍‍تاریخچه پوهنتون غزنی

از آنجایکه غزنی پیشینه تاریخی درخشانی درمشرق زمین داشته و میراث دار یک فرهنگ عظیم در مسیر تاریخ بوده است تاسیس یک پوهنتون دراین دیار باستانی یکی از نیاز های مبرم جامعه به شمار می رفت که بالاخره پوهنتون غزنی به مثابه یک نهاد تحصیلی دولتی به اساس  تقاضای مکرر مردم علم پرور و به اثر سعی و تلاش موسفیدان و نمایندگان ولایت غزنی و پیشنهاد مقام محترم وزارت تحصیلات عالی ومنظوری مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان بمنظور تربیه کادر های ماهر ومسلکی به سویه لسانس که هدف اساسی آن توسعه و انکشاف علم وفن وتربیه نسل جوان کشور در رشته های مختلف میباشد به  تاریخ 6/3/1387منتج به تاسیس گردید. قابل یادآوری است که این نهاد تحصیلی ازهمان سال رسماً باسیستم کریدیت به فعالیت آغاز نمود و در اوایل این پوهنتون باکمترین امکانات به فعالیت های تدریسی واداری خویش شروع بکار نموده که حتی مکان مستقل از خود نداشت، تنها با دوپوهنحی درتعمیر کتابخانه عامه حکیم سنایی به فعالیت تدریسی خود ادامه داد و محصلان را دردو پوهنحی  یعنی پوهنحی زراعت (رشته هارتیکلچر و اگرانومی) وپوهنحی تعلیم وتربیه (در  رشته ادبیات  دری و ریاضی) تدریس می نمود.

در سال نخست (1387) پوهنتون غزنی دارای 111 نفرمحصل(14نفر اناث و 97 نفر ذکور) بود که بعد با ایجاد ظرفیت های نو، رقم پذیرش محصلان در سال های اخیر بلند رفته و این نهاد نو پا نیز قسماً به پای ایستاد، تا جایکه اکنون این نهاد تحصیلی دارای پنج پوهنحی(زراعت، تعلیم وتربیه، ادبیات، شرعیات، اقتصاد  و یک برنامه شبانه می باشد). برنامه  شبانه دارای دو رشته زبان ادبیات دری و زبان ادبیات پشتو می باشد که اولین فارغان خویش را به تعداد(68) نفر در سال (1397) تقدیم جامعه نموده است و تعداد فیصدی محصلان ذکور در سمستر بهاری سال(1398) فیصدی محصلان ذکور به(73)فیصد و تعداد محصلان اناث  (27) فیصد می باشد؛ درمجموع  تعداد محصلان این پوهنتون در سمستر بهاری سال(1398)  به (3173) تن میرسد که از آنجمله (840) تن آنها اناث می باشد که از سال(1390-1397) به تعداد (3040) تن ذکور و به تعداد(705) تن اناث که در کل (3775) محصلان را به سویه لیسانس تقدیم جامعه نموده است.

 

 

در بخش اکادمیک باید علاوه نمود که این پوهنتون در تشکیل سال(1397) خویش دارای 112 نفراعضای کادر علمی بوده که از آنجمله صرف92 تن آنها برحال و بقیه در حال طی مراحل قراردارد. گفتنی است که از نظر جنسیت اکثر استادان پوهنتون غزنی ذکور بوده  و صرف  دو  تن آنها را اناث تشکیل میدهد.

لازم به یادآوری است که از نقطه نظر رتب علمی استادان این پوهنتون به تعداد (1) نفر پوهنوال، (5)نفر پوهنمل، (42) نفر پوهنیار، (3) نفر نامزد پوهنیار و (40) نفر آنرا اعضای کادر علمی پوهیالی تشکیل می دهند. 

  

از نقطه نظر تشکیلات اداری پوهنتون غزنی به رویت تشکیل سال مالی 1397 (38) تن و از آن جمله صرف یک تن اناث می باشد؛ در بخش کارکنان خدماتی دارای(37) تن کارکن خدماتی می باشد که از آن جمله (4) تن آنها را اناث تشکیل می دهد.

از سوی هم پوهنتون غزنی به اثر سعی وتلاش مقام محترم ولایت غزنی و مقام محترم وزارت تحصیلات عالی  دارای ملکیت شخصی به مساحت 500 جریب زمین می باشد که قباله شرعی آن نیز در اختیار پوهنتون قرار داشته و از چهار طرف احاطه گردیده است.

 این نهاد تحصیلی هم اکنون درمکان اصلی خود سه تعمیرسه منزله (بلاک تدریسی زراعت – بلاک های لیلیه اناث ) وسه تعمیرچهار منزله (بلاک پوهنحی انجنیری  – بلاک تدرسی ولیلیه ذکور ) که تمامی مصارف آن از بودیجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی پرداخت شده است .

                            دیدگاه

پوهنتون غزنی در نظردارد از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات معیاری در پرتو قوانین نافذه کشور و در مطابقت به معیار های جامعه افغانی و منطقوی بازار کار، به عنوان یک نهاد معتبر و عالی تحصیلی در سطح کشور شناخته شود.

                          ماموریت

پوهنتون غزنی به حیث یک نهاد علمی در سطح کشور با درنظرداشت فرصت ها و امکانات دست داشته خود متعهد به تربیه کادرهای مسلکی و عرضه سرمایه منابع بشری که یکی از ضروریات ملی محسوب میگردد، می باشد.

 

 

                       اهداف ستراتیژیک

هرچند پلان ستراتیژیک پوهنتون غزنی در روشنی دیدگاه و ماموریت و ارزش های خویش برای ۵ سال آینده اهداف مختلف درازمدت را دنبال می نماید اما با آن هم موارد عمده آتی درینجا قابل یادآوری است:

·        عیار ساختن فعالیت های علمی و اداری پوهنتون با معیار های وضع شده وزارت تحصیلات عالی و سرانجام حصول سند اعتباردهی  وزارت تحصیلات عالی

·        مبدل ساختن پوهنتون غزنی به فضای بهتر آموزشی و تحقیقی

·        ایجاد ظرفیت های جدید و ظرفیت سازی پیهم منسوبین پوهنتون

·        تحکیم روابط پوهنتنو غزنی با پوهنتون ها و ادارات همکار محلی، ملی و بین المللی

·        توجه بیشتر در بخش زیربنایی و عرضه خدمات بهترو تجدید شیوه های تدریس

·        سهمگیری در امور اجتماعی و فرهنگی جامعه با در نظرداشت امکانات دست داشته

·        ایجاد رشته ها و برنامه های جدید تحصیلی مطابق به نیاز جامعه

                        فعال سازی مجله عملی پوهنتون وتقویه نشرات

                      ارزش ها

1.     پابندی همیشگی به اصول، قوانین و ارزش های ملی

2.     رعایت عدالت، برابری و مبارزه دوامدار با هرنوع تبعیض و تعصب

3.     توجه مستمر به کیفیت و کمیت در ارایه خدمات و عرضه برنامه های موثر

4.     رعایت شفافیت و حسابدهی درپیشبرد فعالیت ها و مبارزه با هرنوع فساد

5.      مشارکت و کار گروهی (Teamwork)

6.     تقویت تعهد و پابندی به اخلاق حمیده و صداقت با در نظرداشت منافع ملی

7.     جذب و حمایت مستمر از قشر اناث در پرتو اصول و قوانین نافذه کشور

8.     استقلالیت تدریجی مالی، اداری و اکادمیک

9.     تبدیل نمودن پوهنتون غزنی به یک محل بهتر اکادمیک

10. تحکیم روابط پوهنتون غزنی با ادارات ذی ربط محلی، ملی و خارجی و جلب همکاری ها ترویج فرهنگ مسوولیت پذیری، انتقاد پذیری،  احترام متقابل، احترام به وظیفه، خلاقیت و نوآوری.

                پالیسی کاری:

پوهنتون غزنی به حیث یک نهاد علمی در سطح کشور با نظرداشت به فرصت ها و امکانات دست داشته ی خود, راجع به تربیه ی کادرهای مسلکی به درجه ی لیسانس و عرضه ی سرمایه ی منابع بشری که یکی از ضروریات ملی واسلامی محسوب میگردد، متعهد است. پوهنتون غزني به ارزشهاي زيرين پابند ميباشد:

  1.  پابندی همیشگی به اصول، قوانین و ارزش های ملی

  2. رعایت عدالت و مبارزه ی دوامدار با هرگونه تبعیض و تعصب

  3. توجه دوام دار به کیفیت و کمیت در ارایه ی خدمات و عرضه ی برنامه های موثر

  4. رعایت شفافیت, حساب دهی در مورد فعالیت ها و مبارزه با هرگونه فساد

  5.  مشارکت و کارهای گروهی (Teamwork)

  6.  تعهد و پابندی به اخلاق حمیده و صداقت با نظرداشت به منافع ملی

  7. جذب و حمایت مستمر قشر اناث در پرتو اصول و قوانین نافذه ی کشور