معاونیت امور علمی

معلومات مختصر راجع به معاونیت امور علمی پوهنتون غزنی

مقدمه

معاونیت امورعلمی در نهادهای تحصیلات عالی کشور به صورت کل و به ویژه در پوهنتون غزنی از جایگاه کلیدی و خاصی برخوردار است که مدیریت و رهبری همه ی امور علمی و اکادمیک نهاد تحصیلی را در هماهنگی با مقام ریاست پوهنتون بر عهده دارد.

دیدگاه

pic1

پوهنتون غزنی در روشنایی پلان استراتیژیک ۵ ساله خویش، با در نظرداشت توسعه ی دامنه ی علم و دانش در سطح منطقه و نیازهای مبرم و روز افزون جامعهی افغانی با توجه به امکانات دست داشته و شرایط موجوده در پرتو قوانین نافذه ی کشور سعی دارد در بخش های تربیه و پرورش کادرهای مسلکی و متعهد و نیز تولید دانش دورنمای انکشافی پنج سال آیندهی خودرا در چارچوب برنامهی دقیق طرح نموده تا بهتر از پیش از لحاظ  کمی و کیفی مصدر خدمت برای مردم متدین افغانستان و جامعهی بشری باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت موجود و دورنمای کاری آینده

در حال حاضر پوهتنون غزنی دارای ۱۷ دیپارتمنت فارغده (در جدول پایینی ذکر است) در چوکات پنج پوهنحی (زراعت، تعلیم و تربیه، اقتصاد، شرعیات و زبان و ادبیات) و۲ برنامه ی شبانه ادبیات فارسی دری و پشتو میباشد. هر پوهنحی ازنظر قانون تحصیلات عالی توسط یک شخص مسوول (رییس) آن از لحاظ علمی و اداری اداره میشود. همچنان برنامه های شبانه مسوول بخش خودرا دارد که همه در روشنایی قانون اجرای وظیفه می نمایند.

 بر بنیاد پلان استراتیژیک ۵ ساله ی پوهنتون غزنی که از سوی وزارت تحصیلات عالی تایید گردیده است قرار است در پنچ سال آینده (۱۳۹۸-۱۴۰۲) ۵ پوهنحی دیگر (طب، کمپیوتر ساینس، حقوق، علوم اجتماعی و ژورنالیزم) در چوکات پوهنتون تاسیس گردند. همچنان بر اساس پلان چون پوهنتون غزنی در سال ۱۳۹۸ برای مرحلهی نخست اعتباردهی نامزد بود قرار است  که در سال ۱۳۹۹ شامل مرحلهی اول اعتبار دهی شده و الی سال ۱۴۰۲ سایر مراحل آنرا نیز تکمیل نموده و از سوی ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی کاملاْ اعتبارداده شود.

pic3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برخی ساحات عمده کاری

 اجراات قانونی پیرامون تقرر، تثبیت رتبه ی علمی، ترفیع علمی و انفکاک اعضای کادر علمی (دایمی و قراردادی) در روشنایی قوانین و لوایح مربوطه، و طرح و تسهیل تشکیل کادری جزء وظایف معاونیت امور علمی پوهنتون است. در حال حاضر در چوکات تشکیل کادری پوهنتون غزنی به تعداد (۱۱۲) بست وجود دارد که  از آن جمله به تعداد (۱۰۰) تن عضو کادرعلمی مقرر شده و پروسه ی استخدام ۱۲ تن دیگر  در مراحل مختلف طی مراحل قرار  دارد. همچنان از مجموع اساتید برحال به تعداد (۴) تن عضوکادرعلمی اناث و بقیه ذکور میباشد.

از نظر درجه ی تحصیلات عالی اعضای کادرعلمی پوهنتون غزنی در حال حاضر (۱) تن دارای درجه تحصیل دوکتورا، (۶۵) تن ماستر و (۳۴) تن لیسانس می باشد. قابل ذکر است که هم اکنون از مجموع اساتید پوهنتون غزنی (۱۶) تن آنها در مقطع دوکتورا و (۲۲) تن دیگر در مقطع ماستری در داخل و کشور های مختلف از جمله جاپان، چین، ترکیه، مالیزیا، روسیه، ایران و سایر کشور ها مصروف فراگیری تحصیلات عالی خویش می باشند. تلاش خواهیم نمود در آینده در همکاری و هماهنگی با وزارت تحصیلات عالی و سایر شرکای کاری برنامه های کوتاه مدت، میانه مدت و

دراز مدت ارتقای ظرفیت را برای اعضای کادر علمی و اداری از طریق مرکز انکشاف مسلکی پوهنتون طرح و عملی نمود.   

چونکه پوهنتون غزنی یک نهاد علمی نوتاسیس (۱۳۸۷) است از رهگذر رتب علمی باید خاطر نشان ساخت که فعلا ً دارای (۱) تن استاد به رتبه علمی پوهنوال، (۷) تن پوهنمل، (۷۱) تن پوهنیار، (۱۱) تن نامزدپوهنیار و(۱۰)تن پوهیالی می باشد.

به منظور تقویه روابط متقابل اکادمیک پوهنتون غزنی با یک تعداد پوهنتون ها ازجمله پوهنتون کابل، تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی، پولیتخنیک کابل، ننگرهار، و یک تعداد پوهنتون های دیگر، همچنان اکادمی علوم افغانستان تفاهم نامه هایی را امضا نموده است. پوهنتون غزنی در آینده طبق پلان مصمم است که در روشنایی قوانین نافذه ی کشور با یک تعداد موسسات و مراکز علمی دیگر در داخل و خارج از کشور نیز چنین تفاهم نامه ها و توامیتت ها را به امضا برساند.  

افزون بر تطبیق همه جانبه، نوسازی و تجدید نصاب های تحصیلی مطابق ایجابات زمان، بازار کار و نیاز مبرم جامعه، تلاش همه جانبه صورت خواهد گرفت تا پوهنتون غزنی در کنار وظیفهی مقدس تدریس برای فرزندان وطن، با کمال علاقمندی بیشتر از پیش به تحقیقات و پژوهش های علمی پرداخته و نتایج تحقیقات خویش را علاوه بر ارایه به علم دوستان و تشنه گان علم به شکل کنفرانس ها و سمینار ها و تدویر سایر محافل علمی، در مجلات علمی، و ژورنال های علمی داخلی و بین المللی نیز به دست نشر بسپارد.

همان طوری که در بالا اشاره شد معاونیت علمی در سایر فعالیت های اکادمیک موسسه چون تدویر جلسات ترفیعات علمی، رهبری و نظارت از انتخابات آمرین دیپارتمنت ها، برنامه های علمی، نشرات علمی، شکل گیری و تصویب پلان های استراتیژیک پوهنحی ها،  و شورای علمی و مبارزه با فساد، تقویه نقش زنان در بخش آموزش وپرورش، آموزش الکترونیکی، در حوزه امور اکادمیک، همکاری در اخذ امتحانات کانکور دولتی و موسسات تحصیلات عالی خصوصی ولایت غزنی و سایر بخش ها که این مجموعه حوصله یادآوری تمامی آنها را ندارد، احتوا می نماید که موارد مهم در نسخه پلان استراتیژیک پوهنتون غزنی که در ویب سایت پوهنتون موجود است، قابل دسترس می باشد.

فرصت ها و چالش ها

یک تعداد فرصت ها و نقاط قوت پوهنتون غزنی را چنین می توان برشمرد: افزایش میل و علاقه ی مردم به خصوص جوانان به ادامه ی تحصیل در این نهاد ، افزایش اعتماد و علاقه ی روز افزون مراکز استخدام کننده به جذب فارغین این نهاد، موجودیت ادارات و موسسات همکاردولتی و غیردولتی با پوهنتون غزنی، حمایت های همه جانبه ی وزارت تحصیلات عالی، فراهم بودن زمینه ی ادامه ی تحصیل و بورس ها از سوی کشور های بورس دهنده و همکار برای منسوبین پوهنتون، داشتن نیروی کادری جوان و مسلکی تحصیل کرده در پوهنځی های پنجگانه، داشتن جواز شورای علمی به سطح پوهنتون، داشتن مرکز مجهز آی تی و آی سی تی و  کتابخانه ی نسبتاً مجهز با داشتن حدود ۱۶۰۰۰ جلد کتاب مختلف النوع، داشتن محیط آرام و مصؤون و داشتن احاطه مکمل پوهنتون.

کمبود تشکیلاتی اعضای کادرعلمی در رشته های مختلف در تناسب با تعداد محصلان، معیاری نبودن اکثر صنوف و کمبود تجهیزات نوین تدریس، مشکلات در قسمت مواد درسی،‌ موجودیت ناکافی اساتید بلند رتبه و بودجه، نداشتن مرکز(تجهیزات و تعمیر) تحقیقات علمی، نداشتن مجله ی علمی غرض نشرات علمی، نداشتن کامل آزادی اکادمیک، نداشتن لابراتور مجهز در برخی رشته ها جهت آزمایشات و تحقیقات علمی و نبود سرپناه برای اعضای کادر علمی، و تهدیدات باالقوه ی امنیتی جزء مشکلات و چالش های کاری محسوب می شوند.

 

 

 

  

شهرت اعضای کادرعلمی پوهنتون غزنی  تاریخ سال ۱۳۹۹

 

شماره

نام

تخلص

رتبه علمی

درجه تحصیل

دیپارتمنت

پوهنحی

وظیفه

 
 

۱

محمدبایر

درمل

پوهنوال

ماستر

علوم حیوانی

زراعت

 رییس پوهنتون

 

۲

محمد مسعود

نیکنام

پوهنیار

ماستر

اقتصاد وتوسعه زراعتی

زراعت

معاون امورعلمی 

 

۳

احمدرضا

صالحی

پوهنیار

ماستر

اگرانومی

زراعت

معاون امورمحصلان 

 

۴

اسدالله

ترین

پوهنیار

ماستر

کمپیوترساینس

تعلیم وتربیه

رییس پوهنحی تعلیم وتربیه