دیدگاه و ماموریت پوهنتون غزنی

دیدگاه و ماموریت پوهنتون غزنی

دیدگاه :

پوهنتون غزنی در نظر دارد از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات معیاری در پرتو قوانین نافذه کشور و در مطابقت به نیاز مندی های جامعه افغانی و منطقوی و بازار کار، به عنوان یک نهاد معتبر و عالی تحصیلی در سطح کشور شناخته شود.

ماموریت :

پوهنتون غزنی به حیث یک نهاد علمی در سطح کشور با در نظرداشت فرصت ها و امکانات دست داشته خود متعهد به تربیه کادر های مسلکی و عرضه سرمایه منابع بشری که یکی از ضرورت ملی محسوب میگردد، میباشد.