اعلان كاريابي پوهنتون غزني

gu_user


اعلان تعداد 3 بست ریاست پوهنتون غزنی
به منظور سپردن کار به اهل آن و تقویه اداره کارا و سالم ریاست پوهنتون غزنی  بست های ذیل خویش را از طریق پروسه رقابت آزاد به اعلان سپرده است :
1-  دريور بست (7)

2- معتمد نقدي بست (7)

3- معتمد مواد غذايي بست (7)    
محل وظیفه : ریاست پوهنتون غزنی   
تاریخ اعلان : 31-3-1400
تاریخ ختم اعلان : ده یوم کاری   
شرایطه تقرر ،  

داشتن تابعيت افغاني 

داشتن توانمندي كار در شرايط دشوار.

آشنايي كامل بالسان هاي دري وپشتو تحريري وتقريري.

سن وي از 18 سال كمتر وشصت سال بيشتر نباشد.

به حكم قطعي ونهاي محكمه ذيصلاح به جنايت محكوم نگرديده باشد .

داشتن حسن سيرت وشهرت نيك .

 داشتن اهليت وشايستگي .

داشتن تضمين اصولي بادر نظر داشت قانون ومقررات ..
اشخاص علاقه مند میتوانند از تاریخ نشراعلان (31-3-1400) الی (ده یوم کاری ) فورمه  درخواستی را از ساعت (8:) الی (4)  بجه بعد از ظهر از مدیریت عمومی استخدام ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره ریاست پوهنتون غزنی, و یا از آمریت تعیینات ، ریاست اصلاحات اداری و خدمات ولایت غزنی اخذ و بعداز خانه پری دقیق  ضم اسناد لازمه به آن ریاست بسپارند

مديريت عمومي استخدام ارتقاي ظرفيت وانكشاف اداره پوهنتون غزني