کرهنحی پوهنڅی

سال تاسیس ومراحل انکشاف پوهنحی زراعت :

پوهنځی زراعت درسال 1387 به حيث اولين مرکز و اولين پوهنځی پوهنتون غزنی بنياد گذاشته

شد که به همت وفعاليت علمی 3 تن استاد ، با پذیرش 361 تن محصل آغاز شد

تعداد دیپارتمنت ها:

پوهنځی زراعت دارای 3 دیپارتمنت ذیل است .

-1 ) هارتيکلچر (

-2 ) اگرانومی (

-3 ) اقتصاد و توسعه زراعتی (

دمحمد عمر درویش پیژندنه :