پوهنځی اقتصاد

معرفی پوهنځی اقتصاد

پوهنخی اقتصاد پوهنتون غزنی در سال ۱۳۹۲ ه ش تاسیس ګردیده ودر دو دیپارتمنت(منجمنت واداره تشبثات ، امور مالی وبانکی ) از طریق امتحان کانکور محصلین جذب می نماید، تا به حال پوهنځی اقتصاد چهار دوره فارغین به خدمت جامعه تقدیم کرده است ،که در چهار سال دوره تحصیلی شان دروس تیوریکی و عملی را کسب نموده اند

پروګرام درسی پوهنځی اقتصاد به سیستم کریدت عیار است وشرط جذب به این پوهنځی کسب نمرات تعیین شده از طریق امتحانکانکور میباشد،پوهنځی اقتصاد تابحال درین پوهنځی ،۹ تن از اساتید به سویه ماستر ویک تن لیسانس میباشد

1.2 رسالت و مأموریت (Mission)

ارایه خدمات تحصیلی وعلمی در  بخش های مدیریت و اقتصاد، مطابق معیارهای  ملی ،منطقوی،تحقیقات علمی وبازار کار مطابق نیازمندی های کشور

1.3دیدگاه (Vision)

همسان کردن موقف پوهنخی اقتصاد با پوهنځی های اقتصاد پوهنتون های کشور

1.4اصول بنیادین

پوهنځی اقتصاد جهت رسیدن به اهداف ،توقعات و فعالیت های معیاری به یک سلسله ارزش های کلیدی ومهم معتقد است،ارزش های یاد شده ،اصول بنیادی برای پلان ګذا ری وفعالیت های این اداره شمرده می شود:

 • تخصص ګرایی وشایسته سالاری
 • تعهد ومسولیت پذیری
 • خلاقیت ونوآوری در بخش های تحقیقاتی وتحصیلی
 • بارومندی به کیفیت در همه امور
 • تاکید به روحیه ی همکاری و کارهای ګروپی

1.5اهداف ومقاصد

اهداف این پوهنځی به چهار محور عمده ی تحصیلی ، علمی ،اجتماعی ومدیریت منابع بشری استوار است

اهداف استراتیژیک تحصیلی

 • ایجاد برنامه های شبانه تحصیلی
 • استفاده از تجهیزات وتکنالوژی پیشرفته در بخش های تدریسی وعلمی
 • معیاری کردن نسبت های استاد ومحصل(فعلا ۱:۹۷ هدف ۱:۵۰)
 • فراهم کردن صنوف درسی معیاری

اهداف استراتیژیک تحقیقاتی علمی

 • بلند بردن توانایی های تحقیقاتی وتحلیلی
 • بلند بردن کیفیت فعالیت های علمی وتحقیقاتی مطابق نیازمندیهای دیپارتمنت های مربوطه
 • مساعد کردن زمینه برای نشر تحقیقات علمی

اهداف استراتیژیک اجتماعی

 • حفظ وبلندبردن موقف اجتماعی پوهنځی
 • فراهم کردن امکانات  فعالیت های مسلکی  در پوهنځی  برای افراد مسلکی،تجاران ودیګر فعالین این بخش
 • فراهم کردن امکانات به سطح ولایتی و ملی  در بخش همکاری های  علمی وتحصیلی
 •  

اهداف استراتیژیک مدیریت منابع بشری

 • ترویج فرهنګ قانون مداری
 • فراهم کردن سیستم موثر ارزیابی
 • فراهم کردن زمینه برای رشد وانکشاف منابع بشری
 • دیپارتمنت مالی وبانکی 

چارت تشکیلاتی پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنی – سال ۱۳۹۹ ه ش

0