معاونیت امور محصلان

درباره معاونیت امور محصلان

بست کادری معاونیت امور محصلان پوهنتون غزنی در سال ۱۳۹۱ در کنار معاونیت امور علمی و مالی و اداری با افزایش تعداد محصلین و توسعه ساختاری آن در تشکیل این پوهنتون افزوده شد. این معاونیت، در بخش محصلان بر اساس قانون تحصیلات عالی ملکی با لایحه مشخص همره با ریاست پوهنتون همکاری می نماید. معاونیت امور محصلان مسئولیت برنامه‌ریزی، اداره و رهبری امور محصلان پوهنتون از جمله: ثبت و راجستر آنها، معرفی و شمول به لیلیه یا بدل اعاشه، تطبیق لوایح، طرزالعمل و مقررات مربوطه، رسیدگی به شکایات آنها، نظارت از پروسه تدریس، امور نظم و دسپلین و خدمات مشاوره، رهنمایی و کاریابی محصلین را بر عهده دارد. معاونیت متذکره، ماموریت و وظایف یاد شده را توسط مدیریت های زیر امر خویش یعنی آمریت امور محصلان، مدیریت ثبت و راجستر و مامور محصلان  با همکاری مدیریت لیلیه و کارمندان زیر آن و کمیته های  مربوطه انجام میدهد.

logo

 

چارت تشکیلات معاونیت امور محصلان پوهنتون  غزنی سال1401

احصائیه محصلین

پوهنتون غزنی در سال تاسیس (۱۳۸۷) از جمله ۳۰۰ محصل معرفی شده از طریق کانکور، صرف به تعداد ۱۱۱ تن که ۱۳ فیصد آنها را محصلین اناث تشکیل میداد شامل درس گردیدند. در سالهای بعدی با توسعه و انکشاف پوهنتون و انتقال آن به مکان اصلی، افزایش در تعداد محصلین سیر صعودی را داشته است. به همین ترتیب، تعداد فارغان این پوهنتون نیز با افزایش جذب محصلین جدید الشمول، سیر صعودی را پیموده است. جهت معلومات بیشتر احصائیه محصلین برحال و فارغ این پوهنتون از سال تاسیس تا اکنون (۱۳۹۹) در جدول زیر جابجا گردیده است.

لایحه وظایف

لایحه وظایف معاونیت امور محصلان

۱. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.

۲. رهبری و مدیریت پرسونل تحت اثر به منظور تحقق اهداف پلان شده.

۳. طرح پلالیسی های مربوط به امور محصلان به منظور تطبیق معیاری های تعیین شده.

۴. نظارت از اجرای امور مربوط به توزیع دیپلوم ها، ترانسکریپت ها، نتایج امتحانات و توزیع کارت های هویت برای محصلان.

۵. نظارت و کنترول از امور مربوط به حفظ و نگهداری اسناد شمولیت و فراغت محصلان.

۶.  نظارت از تامین نظم و تطبیق مقررات دسپلینی بالای محصلین.

۷. نظارت از امور محصلان غرض شمولیت در پوهنځی ها، لیلیه ها و اجرای امور بدل اعاشه محصلان.

۸. وارسی و نظارت از چگونگی امور مربوط به تاجیل و تبدیلی محصلان.

۹. نظارت و رهنمائی از امور مربوط به توزیع اتاق های درسی جهت تدریس به  موقع محصلان در پوهنځی ها.

۱۰. نظارت و کنترول از ترتیب و تطبیق تقسیم اوقات ها غرض آغاز دروس و اخذ امتحانات در پوهنځی ها.

۱۱. رهنمائی و نظارت از فعالیت های ورزشی و اجتماعی محصلان در پوهنځی ها.

۱۲. همکاری و رهنمائی سیستماتیک با کمیته محصلان ممتاز به منظور معرفی آنها به پروگرام های تحصیلی در کشورهای خارجی.

۱۳. همکاری و رهنمائی با شورای فرهنگی تحصیلات عالی جهت عرضه بهتر فعالیت های اجتماعی محصلان.

۱۴. کنترول و نظارت از ترتیب جداول نتایج و فراغت محصلان جهت معرفی فارغان به موسسات دولتی و خصوصی.

۱۵. سازماندهی و مراقبت از تدویر کنفرانس های علمی، و سیمینارهای محصلان در پوهنځی های مربوط و امتحانات دولتی فارغ التحصیلان.

۱۶. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه در مطابقت به قانون نافذه که از جانب آمر مربوطه برایش سپرده می شود.   

لایحه وظایف آمر امور محصلان

۱. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربع وار و سالانه به منظور دستیابی به اهداف پیش بینی شده.

۲. جمع آوری اسناد و سوابق تحصیلی محصلان غرض شمولیت در پوهنځی ها، لیلیه ها و اجرای امور بدل اعاشه برای محصلان.

۳. اجرای امور مربوط به توزیع دیپلوم ها، ترانسکریپت ها، امتحانات و نتایج امتحانات و توزیع کارت های هویت برای محصلان.

۴. حفظ و نگهداری اسناد شمولیت و فراغت محصلان و سایر اسناد معتبر پوهنتون.

۵. پیشبرد امور مربوط به شمولیت مجدد، منفکی، تأجیل و تبدیلی محصلان مطابق لوایح منظور شده به منظور تأمین حقوق آنها.

۶. نظارت از ترتیب و تطبیق تقسیم اوقات ها غرض آغاز دروس واخذ امتحانات در پوهنځی ها.

۷حصول جداول نتایج امتحانات و فراغت محصلان جهت معرفی فارغان به موسسات دولتی و خصوصی.

۸. تنظیم نتایج امتحانات محصلان غرض حفظ و نگهداری آن در شعبات مربوطه.

۹. تنظیم دیتابس جدیدالشمولان و فارغان به منظور تهیه معلومات موثق.

۱۰. ترتیب و طی مراحل دیپلوم و ترانسکریپت فارغان جهت توزیع به فارغان.

۱۱. معرفی محصلان ممتاز به کشورهای خارجی به منظور تحصیل.

۱۲. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف معاونیت محصلان مطابق قانون سپرده می شود.   

لایحه وظایف مدیر عمومی ثبت و راجستر محصلان

۱. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربع وار و سالانه غرض نایل شدن به اهداف تعین شده.

۲. ثبت نام جدیدالشمولان طبق لست ارسالی نتایج کانکور در کتاب اساس به منظور تنظیم سوابق تحصیلی محصلین مربوطه.

۳. ثبت ارقام تبدیلی ها و منفکی های پوهنتون مربوطه طبق لوایح و مقررات تحصیلات عالی کشور.

۴. تهیه لست واجدین شرایط لیلیه طبق معیارات معینه جهت توزیع کارت ها و معرفی محصلین واجد شرایط به لیلیه.

۵. ثبت ارقام فارغین پوهنځی ها با در نظر داشت سوابق تحصیلی آنان غرض تهیه جدول فراغت سالانه پوهنتون.

۶. ثبت اسناد تحصیلی فارغین پوهنځی ها در کتاب های مربوطه غرض اعتبار دهی و جلوگیری از سو استفاده های قانونی.

۷.  تهیه و انکشاف دیتابس های تفصیلی از ارقام محصلین و فارغین پوهنځی های مربوطه جهت تصدیق فراغت و گزارش دهی.

۸. اجرای سایر وظایف که در مطابقت به قانون و مقررات نافذه از طرف مقامات ذیصلاح به وی سپرده می شود.

لایحه وظایف مامور امور محصلان

۱. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربع وار و سالانه در مطابقت با پلان آمریت امورمحصلان جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.

۲. ثبت نام محصلان جدیدالشمول مطابق پلان تهیه شده جهت معرفی آنها به پوهنځی های مربوطه.

۳. طی مراحل اسناد شمولیت مجدد، تأجیل، منفکی و تبدیلی محصلان با شمول بخش شبانه طبق قانون و مقررات.

۴. ترتیب و تنظیم اسناد و سوابق تحصیلی محصلان به منظور حفظ و نگهداری درست آن.

۵. ترتیب اوراق ثبت نام به مدیریت بانک معلوماتی (دیتابس) جهت ایجاد سیستم معلوماتی با کیفیت و موثر.

۶. ترتیب پیشنهادات، استعلام ها، مکاتب و دیگر اسناد تحریری و ارجاع آن به شعبات مربوطه جهت اجراآت بعدی.

۷. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از جانب آمر مربوطه برایش سپرده می شود.

سایر وظایف معاونیت امور محصلان

معاون امور محصلان، در کنار پیشبرد امور مربوط به محصلان سایر فعالیت های علمی، تحقیقاتی و مسئولیت پیشبرد امور تعدادی از کمیته ها را نیز دارد. بست متذکره یک بست کادری بوده، شخص معاون محصلان باید طبق قانون تحصیلات عالی ملکی، مسئولیت پیشبرد تدریس و تحقیق را در رشته خویش نیز دارد. همچنان مسئولیت و عضویت در کمیته های که طبق قانون برایش سپرده میشود، باید در انجام آن تلاش نموده و از عهده آن براید. کمیته هایکه معاون امور محصلان به عنوان مسئول یا رئیس کمیته در آن کار می نماید، بگونه مثلا تذکر میدهیم. رئیس کمیته امتحانات در سطح پوهنتون، کمیته فرهنگی، کمیته نظم و دسپلین و کمیته تطبیق لایحه سیستم کریدیت میباشد.

نظارت از تطبیق سیستم های مدیریت آموزشی HEMIS و HELMS توسط دفاتر زیربط، مدیریت های تدریسی و استادان را در طول سال و در حالات بحرانی و همچنان پیوستن به شبکه دیجیتالی و انترنت نیز به عهده دارد.

د محصلانو چارو معاون: پوهنمل عبدالمتین میاڼی

استاد: د غزني پوهنتون د کرنې پوهنځي د کرنیز اقتصاد او پراختیا د څانګي استاد

بریښنالیک پته: Abdulmatin1397@gmail.com

مبایل شمیره: 0776100879 / 0729336593

د دندي پته: غزني ښار، قلعه جوز، غزني پوهنتون، د کرنې پوهنځي بلاک، د محصلانو چارو معاونیت، لومړی پوړ، اطاق شمیره ۱۲.

 

 

 

بیوگرافی پوهنیار احمدرضا صالحی معاون امور محصلان اسبق  دانشگاه غزنی

پوهنیار احمدرضا صالحی فرزند الحاج محمد صالح در سال ۱۳۵۹ ه. ش. مطابق ۱۹۸۰ میلادی در ولایت غزنی در یک فامیل متدین و روشنفکر دیده به جهان گشود. تعلیمات دینی را در مکتب دینی تا صرف بهایی در محله اش به اتمام رساند و مکتب ابتدایی، متوسطه و لیسه را تا صنف یازدهم در لیسه عالی استاد عبدالغفور سلطانی در ولایت غزنی و در سال ۱۳۸۱ صنف دوازدهم را در لیسه عالی نور مقیم کویته پاکستان به پایان رسانیده است. در سال ۱۳۸۲ با سپری نمودن موفقانه امتحان کانکور شامل دانشکده زراعت دانشگاه کابل شد و در سال ۱۳۸۵ بدرجه لیسانس از دانشگاه کابل به نمره کادری فارغ گردیده است. وی بعد از یک سال کار در ادارات مختلف، در سال ۱۳۸۷ شامل بست کادری در فاکولته زراعت دانشگاه غزنی شد. در ربع دوم سال ۱۳۸۸ در پهلوی تدریس بحیث معاون این فاکولته برگزیده شد تا اینکه در تابستان سال ۱۳۸۹ بعد از موفقیت در ا­متحان رقابتی بورسهای کشور هندوستان، برای تحصیلات عالی بسویه ماستری عازم آن کشور گردید. بعد از تکمیل دوره ماستری در رشته اگرانومی، در سال ۱۳۹۱ موفقانه دیپلوم ماستری خویش را بدست آورد. بنابر تعهدی که برای ادامه خدمت در پوهنتون بعد از تکمیل دوره تحصیل به این دانشگاه کرده بود و به پاس فراهم کردن زمینه تحصیلات ماستری از سوی وزارت محترم تحصیلات عالی، دوباره برای تدریس و خدمت گذاری در این پوهنتون برگشت و عملا به کار آغاز نمود. وی تجارب و اندوخته های علمی اش را با استادان و محصلین فاکولته زراعت شریک و به فعالیت علمی بهتر از گذشته در این نهاد معتبر علمی پرداخت.

پوهنتون غزنی تا سال ۱۳۹۲ با داشتن حدود دونیم هزار محصل و بست خالی معاونیت امور محصلان، با مشکلات زیادی دست به گریبان بود؛ و بنابر لیاقت، شایستگی و توانایی که استاد صالحی داشت بحیث معاون امور محصلان این پوهنتون از سوی وزارت محترم تحصیلات عالی برگزیده شد. ایشان در پهلوی تدریس و فعالیت های علمی، مسئولیت محوله را با تعهد، صداقت و امانت داری عهده دار شد. با تشریک اندوخته هایش از یکی از دانشگاه های معتبر هند استفاده موثر نموده و در مطابقت با قانون و مقررات وزارت تحصیلات عالی در قسمت تنظیم، ترتیب و پیشبرد بهتر امور این اداره، تطبیق سیستم کریدیت در پوهتنون، اجرای مصوبات و  تطبیق طرزالعمل ها و سایر امور مربوط نقش مهم و برجسته را ایفا نموده است. بنابر سهم گیری فعال در شوراهای رهبری و علمی و کمیته ها، پذیرش مسئولیت و انجام امور محوله بصورت موفقانه تعدادی از کمیته های مهم در سطح پوهنتون چون کمیته بهبود نصاب تحصیلی، ارتقای کیفیت و اعتباردهی، تقرر و انفکاک، ترفیعات علمی، امتحانات، فرهنگی، نظم و دسپلین و ... در کنار وظیفه اصلی، از طرف ریاست پوهنتون غزنی، مقامات ولایت غزنی، شورای ولایتی غزنی و مقام محترم رهبری وزارت تحصیلات عالی رسما توسط تقدیر نامه ها و سپاس نامه مورد تشویق و تقدیر قرار گرفته است.

و من الله التوفیق