گزارش اجراات مرکز انکشاف مسلکی استادان

موضوع: گزارش ربع چهارم سال مالی 1401 آمریت مرکز انکشاف مسلکی استادان پوهنتون غزنی

گزارش دهنده: پوهنمل احمدرضا صالحی آمر مرکز انکشاف مسلکی

گزارش گیرنده: پوهندوی سیدرحیم غفاری معاون امور علمی

فعالیت های انجام شده:

 1. هماهنگی و تدویر برنامه آشنایی آمرین و استادان از نحوه ترتیب پلان استراتیژیک دیپارتمنت ها.
 2. تدویر برنامه آشنایی استادان، آمرین و رئیسان پوهنحی ها در مورد "نظارت سالانه برنامه های علمی".
 3. هماهنگی و تدویر برنامه معلوماتی و آشنایی برای اعضای کادر علمی پوهنتون غزنی در مورد "میکانیزم مقاله های علمی چاپ و نشر آنها".
 4. تدویر برنامه آشنایی با محیط پوهنتون برای استادان جدید التقرر ثقافت اسلامی پوهنحی شرعیات برای سه روز.

فعالیت های انجام نشده مطابق پلان ترتیب شده این مرکز

 1. برنامه دفتر داری: این برنامه بنابر دلایلی در سال 1401 تدویر نشد و قرار است در پلان کاری سال 1402 شامل و اجرا گردد.
 2. برنامه معلوماتی در مورد سفر یک تن از استادان به کشور پاکستان: بنابر  دلایلی در سال 1401 تدویر نشد و اجرای آن در پلان کاری سال 1402 در نظر گرفته خواهد شد.

چالش ها:

  1. ساختمان دفتر نیمه کاره مرکز انکشاف مسلکی که از دوره نظام قبلی ناتکمیل مانده، قابل استفاده نیست.
  2. کمبود وسایل دفتری برای انجام درست و به موقع کار و برنامه ها.

پیشنهادات:

 1. تکمیل دفتر و اتاقهای مربوطه این مرکز برای استفاده و پیشبرد منظم و بهتر امور.
 2. زمینه سازی برنامه های آموزشی و بورسیه های کوتاه مدت برای مسئول و اعضای بورد مرکز انکشاف مسلکی استادان به داخل و خارج از کشور.
 3. امضای تفاهم نامه ها با سایر موسسات تحصیلی دولتی و خصوصی  در مورد بهبود و ارتقای ظرفیت استادان، مسئولین و اعضای بورد مرکز انکشاف مسلکی.

قرار شرح فوق گزارش آمریت مرکز انکشاف مسلکی استادان به معاونیت محترم امور علمی ارسال گردید. در مورد آنچه آن معاونیت محترم لازم دانند اصولا اجراات خواهند فرمود.