اعلان دواطلبی

gu_admin
نخ

Publish Date

Closing Date

Location Ghazni,City,Ghazni University

قرار حکم نوزدهم قانون وحکم بیست وششم طرزالعمل تدارکات پوهنتون غزنی واقع کنار قلعه جوز می خواهد تهیه وتدارکات تعداد (۲۱۰) قلم قرطاسیه باب ،مواد اداری ،فرنیچر باب، مفروشات ،تجهیزات کمپیوتری ودیگر ضروریات خویش را از تخصیص دست داشته برای سال ۱۴۰۲ به قرارداد دهد بناً از تمام شرکتهای لوجسیتیکی وساختمانی که جواز فعالیت معتبر ،تجربه کاری واستتمنت بانکی داشته باشند ونزد سکتور های دولتی وخصوصی کدام مسولیت نداشته باشند وخواهش شمولیت در چنین قرار داد را داشته باشند می توانند بعد از نشر اعلان تامدت ۲۱ بیست ویک روز آفر وشرطنامه را از آمریت تهیه وتدارکات پوهنتون غزنی بدست آورند شرطنامه را ملاحظه کرده میتوانند تضمین نقداً اخذ می گردد .جهت مجلس آفر گشایی به روز شنبه مورخ ۱۳-۸-۱۴۰۲ به پوهنتون غزنی مراجعه نمایند وجهت کسب معلومات مزید میتوانند به شعبه آمریت تدارکات پوهنتون غزنی مراجعه نمانید.