اعلان بست های کادری علمی پوهنتون غزنی !

gu_admin
Thu, Sep 07 2023 10:02 AM
کاریابی

Publish Date

Closing Date

پوهنتون  غزنی  برای بار اول در سال ۱۴۴۵ هـ ق در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادرهای علمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی تعلیم وتربیه:
 ديپارتمنت کیمیا (۱) بست.
ديپارتمنت ریاضی (۱) بست.

پوهنځی اقتصاد :  
 ديپارتمنت امورمالی وبانکی (۱) بست.
ديپارتمنت اداره ومنجمنت (۱) بست.

پوهنځی شرعیات:
 ديپارتمنت  فقه و قانون     (۱) بست

پوهنځی زراعت :
 ديپارتمنت علوم حیوانی (۱) بست.