پوهنحی تعلیم وتربیه

پوهنحی تعلیم وتربیه

 

 

پوهنحی تعلیم وتربیه در سال نخست فعالیت تنها محصلان را در دو دیپارتمنت ادبیات دری و ریاضی تدریس می نمود که با سعی و تلاش موثر رهبری این پوهنتون درین اواخر دیپارتمنت های زیادی درچوکات این پوهنحی ایجاد شده که سهولت خوبی علمی را در برداشت این دیپارتمنت ها عبارت از دیپارتمنت های ریاضی, فزیک, کیمیا,بیالوژی , کمپیوتر وتاریخ می باشد. در کادر علمی این پوهنحی تابه حال (1393) 27نفر به حیث استاد جذب گردیده که شامل 5 ماستر و 21 لسانس می باشد و از این جمله لسانس ها هم اکنون 4تن استاد مصروف تحصیلات ماستری در داخل و خارج از کشور هستند. قرار است چهار تن استاد دیگر نیز در جریان سال روان جذب این پوهنحی گردند.

همچنان این پوهنحی سه دوره فارغ التحصیل داشته و حال 450 تن محصل شامل 350 ذکور و100 اناث در شش دیپارتمنت آن مصروف تحصیل استند. وقرار است در سال 1393 300 تن محصل جدیدالشمول بپذیرد

 

سال تاسیس ومراحل انکشاف آن :

پوهنځی تعليم و تربيه درسال 1387 به حيث اولين مرکز و اولين پوهنځی پوهنتون غزنی بنياد

گذاشته شد که به همت وفعاليت علمی 3 تن استاد ، با پذیرش 361 تن محصل آغاز شد

تعداد دیپارتمنت ها:

پوهنځی تعليم و تربيه دارای 6 دیپارتمنت ذیل است .

-1 ) فزیک (

-2 ) کيميا (

-3 ) بيولوژی (

-4 ) تاریخ (

-5 ) ریاضی (

(6- کمپيوتر )