معاونیت مالی و اداری

پروفایل معاونیت مالی و اداری

بست (۲) معاونیت مالی و اداری در سال ۱۳۹۱ در تشکیل پوهنتون غزنی منظور و تزئید گردید و محترم پوهنیار سیدانور «اکبری» بحیث معاون مالی و اداری تقرر یافت و در سال ۱۳۹۱ معاونیت مالی و اداری تعداد ۳ بست (۳)، ۹ بست (۴)، ۴ بست (۵)، ۹ بست (۷) و ۹ بست (۸) که مجموعاً تعداد (۱۶) بست اداری و (۱۸) بست خدماتی در تشکیل خود داشت.

سپس بست (۲) معاونیت مالی و اداری به اساس قانون تحصیلات عالی ملکی بست کادری شناخته شد و محترم پوهنیار حبیب الله «نظری» استاد دیپارتمنت کمپیوتر ساینس در سال ۱۳۹۵ بحیث معاون مالی و اداری تقرری یافت و بعداً موصوف در سال ۱۳۹۷ غرض ادامه تحصیل خویش در مقطع دوکتورا عازم کشور ایران گردید و به اساس تعدیل قانون تحصیلات عالی ملکی بست (۲) معاونیت مالی و اداری دوباره از حالت کادری خارج و بست اداری شمرده شد و در سال ۱۳۹۸ محترم شاه رضا «محمدی» بعداز سپری کردن امتحان رقابتی و اخذ منظوری مقام محترم عالی ریاست ج.ا.ا در بست (۲) بحیث معاون مالی و اداری ریاست پوهنتون غزنی تقرر حاصل نمودند. به اساس تشکیل سال ۱۳۹۸ معاونیت مالی و اداری تعداد ۳ بست (۳)، ۱۳ بست (۴)، ۵ بست (۵)، ۹ بست (۷) و ۱۱ بست (۸)  که مجموعاً تعداد (۴۱) بست میگردد، در تشکیل خود دارا میباشد.

بسمه تعالی

بیوگرافی مختصر شاه رضا "محمدی"                                                              

شاه رضا "محمدی" فرزند علی رضا"یوسفی"، در سال 1362 هجری شمسی  درقریه شاخه جلیل گلبوری ولسوالی جغتو دریک خانواده مؤمن و متدین چشم بجهان گشود، مکتب ابتداییه درمکتب گلبوری را درلیسه عالی البرونی جرمتو به پایان رساند.

 

ودرسال 1386 بدرجه لیسانس ازپوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل فارغ گردیده است.

 

ازاوایل سال 1387 ازطریق پروسه رقابت آزاد به عنوان مسؤل مالی(Finance Officer ) درریاست معارف ولایت غزنی انتخاب والی 30/9/1391 به امورات متذکره مصروف بود چون برنامه متذکره قراردادی بود وتمویل کننده آن بانگ جهانی بود ختم گردید، بعداً ازطریق پروسه رقابت آزاد بحیث کارمند اجتماعی درمکاتب ولسوالی جغتو ازطریق برنامه ملی ارتقای کیفیت معارف (EQUIP) ازاول جوزای سال 1392 الی 25اسد سال 1394 ایفای وظیفه نمود وهمچنان برنامه متذکره ختم گردید، بعدازختم معیاد قرارداد درامورات شخصی همرای بعضی شرکت ها وصرافان الی 25حوت سال 1395 مصروف بود، ودر25حوت سال 1395 ازطریق پروسه رقابت آزاد دروزارت معارف، معینیت سواد آموزی دربرنامه ارتقای سطح سواد درافغانستان(Enhancement of Literacy in Afghanistan) که سوادآموزان کلان سال راوهمچنان حرفه های خیاطی، زنبورداری، مرغداری وپروسس لبنیات رازیرپوشش داشت درآمریت سواد آموزی ریاست معارف ولایت غزنی درچهارولسوالی( مرکز،جغتو، قره باغ وجاغوری) به عنوان مسؤل برنامه( هماهنگ کننده ولایتی درسطح غزنی Development Coordinator  ) که ازطریق مؤسسه محترم یونیسکو تمویل میگردید الی 10 سرطان سال 1397 مصروف بود، بعدازان بخاطریکه تجربه درامورات مالی واداری داشت وازطرف دیگردرسطح رهبری ریاست معارف ولایت غزنی(معاونیت های تدریسی ومالی واداری) تغیرات وتبدیلات بودجود آمده بود معاون مالی واداری ریاست معارف تجربه قبلی درامورات مالی واداری نداشت لذا ریس معارف غزنی موصوف رابعنوان کارشناس دربخش امورات مالی واداری بشکل حق الزحمه ای مقررنمود که الی اخیرسال مالی 1397 درآنجا مصروف بود، بعداً ازطریق پروسه رقابت به اساس حکم شماره(91) مورخ 8/1/1398 مقام عالی ریاست جمهوری دربست دوم معاونیت مالی واداری پوهنتون غزنی تقررحاصل نمود که ازتاریخ 24حمل 1398 به عنوان معاون مالی واداری رسماً معرفی گردیده ودرامورات یومیه کاری مصروف ومطابق لایحه وظایف به امورات رسیده گی می نماید .

والسلام علی منتبع الهدی