اطلاعيه

اطلاعيه

 

به آمريت محترم راديوتلويزيون غزني:

لطف نموده اعلان ذيل را از طريق راديوتلويزيون  ملي غزني به لسان هاي دري وپشتو براي سه شبانه روز نشر نماييد.

پوهنتون مركزي عزني كنار قلعه جوز مي خواهد تعمير هاي تدريسي انجنيري ومسجد شريف خويش را از تخصيص دست داشته خويش ترميم وبازسازي نمايد .بنآ از تمام شركتها ي ساختماني كه داراي جواز معتبر تجربه كاري واستتمنت بانكي باشند وتقاضاي چنين قرارداد را داشته باشند بعد از نشر اعلان تا مدت 21 بيست ويك يوم ميتوانند آفروشرطنامه را از آمريت تهيه .تداركات وخدمات پوهنتون غزني ورياست خدمات تخنيكي وسكتوري مقام محترم ولايت به دست آورند شرطنامه را ملاحظه كرده ميتوانند تضمين نقدآ اخذ ميگردد .جهت مجلس آفرگشايي به روز (دوشنبه ) مورخ 27 اسد 1399 مراجعه نمايند جهت معلومات مزيد ميتوانند به شعبه آمريت تهيه .تداركات وخدمات پوهنتون غزني مراجعه نمايند.

بااحترام

پوهنوال محمد باير "درمل"

ريس پوهنتون غزني