تخخصاات

بیوگرافی پوهنمل سید عبدالمقیم حسینی:

محترم پوهنمل سیدعبدالمقیم حسینی فرزند سید محمد شریف در سال 1365 در قریه تاسن ولسوالی ده یک  ولایت غزنی در یک خانواده متدین چشم به جهان گشود. دوره ابتدایه در لیسه تاسن و دوره لیسه را در لیسه امام سید حاجی تکمیل نمود است. و بعد از سپری نمودن امتحان کانکور درسال 1386 شامل دیپارتمنت فزیک پوهنحی علوم طبعی پوهنتون تعلم وتربیه کابل شد و درسال 1389 از دیپارتمنت فزیک این پوهنتون  با درجه اعلی مدرک لیسانس بدست آورده. استاد حسینی بعد از سپری نمودن امتحان رقابت آزاد درسال 1390 به عضویت کادر پوهنحی تعلیم وتربیه علمی پوهنتون غزنی شامل گردید. محترم استاد حسینی یکی از استادان لایق و دلسوز این پوهنتون بوده که  درسال 1391 نقش مهم در ایجاد دیپارتمنت فزیک در پوهنحی تعلیم وتربیه داشت. و بعد از چند سال تدریس موفقانه در این پوهنتون در سال 1396 عازم کشور چین شد و دوره مقطع ماستری را در سال 1399 از پوهنتون ساینس وتکنالوژی چانگچون کشور چین در رشته اپتیک و لیزر موفقانه به پایان رساند و بعد از برگشت به وطن مشغول تدریس و به حیث آمر دیپارتمنت در پوهنتون غزنی ایفا وظیفه می نماید.