از جریان امتحان سمستر خزانی نظارت گردید.

gu_admin
Thu, Nov 02 2023 11:00 AM
مخ

صبح امروز، پنجشنبه ۱۱ عقرب، از جریان امتحان سمستر خزانی محصلین پوهنحی های پنج گانه در پوهنتون غزنی نظارت گردید

محترم استاد عبدالبصیر حنفی ، معاون امور علمی پوهنتون غزنی با معاون امور محصلان و آمرتضمین کیفیت از برخی از صنف ها نظارت نمودند..

معاون علمی پوهنتون غزنی به محصلین اذعان نمود که هرچند روند نمره دهی به شکل کتنگ است که هیچ حق تلفی و بی عدالتی در آن نیست اما با آنهم برای هر پوهنحی کمیته امتحان فعال است می توانید در صورت عدم قناعت به نمرات داده شده از سوی استادان به آن کمیته مراجعه کنید و در صورت شنیده نشدن صدای تان میتوانید به کمیته عمومی امتحانات به سطح پوهنتون درخواست بدهید و در نهایت درب ریاست پوهنتون برای مطالبه حق تان باز است.