ادبیات

 

سال تاسیس ومراحل انکشاف پوهنحی ادبیات:

پوهنځی ادبيات درسال 1391 به حيث اولين مرکز و اولين پوهنځی پوهنتون غزنی بنياد گذاشته

شد که به همت وفعاليت علمی 3 تن استاد ، با پذیرش 181 تن محصل آغاز شد

تعداد دیپارتمنت ها:

پوهنځی ادبيات دارای 4 دیپارتمنت ذیل است .

-1 ) دری (

-1 ) انگليسی (

-3 ) پشتو (

-4 ) عربی (

 

 

پوهنحی زبان وادبیات

پوهنحی زبان وادبیات  با انکه در سال 1393 هجری شمسی ایجاد گردیده اما هسته گذاری آن از همان ایجاد پوهنتون با دیپارتمنت زبان وادبیات دری گذاشته شده بود.

پوهنحی زبان وادبیات نیز مانند سایر پوهنحی ها با پیشنهاد رهبری پوهنتون ومنظوری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی در سال 1393 هجری شمسی  ایجاد گردید.

این پوهنحی داری چهار دیپارتمنت ( زبان وادبیات پشتو, زبان وادبیات دری, زبان وادبیات عربی و زبان وادبیات انگلیسی می باشد.

این چهار دیپارتمنت قبل ازایجاد پوهنحی در چوکات پوهنحی تعلیم وتربیه وجود داشت وتاکنون از سه دیپارتمنت آن (پشتو,دری وعربی) سه دور فارغ التحصیل تقدیم جامعه نموده آند . هم اکنون بیش از 500 تن محصل در این پوهنحی مصروف تحصی آند.

17 تن استاد ورزیده در این پوهنحی مصروف تدریس محصلین هستند که از جمله یک تن آنها داکتر هفت تن دیگر آن ماستر وقرار است سه تن از استادان دیگر این پوهنحی نیز به برنامه های ماستری بپیوندند.  همچنان دو کادر علمی جدید نیز در سال جاری استخدام خواهند شد