دتعلیم وتربیه پوهنحی

سال تاسیس ومراحل انکشاف آن :

پوهنځی تعليم و تربيه درسال 1387 به حيث اولين مرکز و اولين پوهنځی پوهنتون غزنی بنياد

گذاشته شد که به همت وفعاليت علمی 3 تن استاد ، با پذیرش 361 تن محصل آغاز شد

تعداد دیپارتمنت ها:

پوهنځی تعليم و تربيه دارای 6 دیپارتمنت ذیل است .

-1 ) فزیک (

-2 ) کيميا (

-3 ) بيولوژی (

-4 ) تاریخ (

-5 ) ریاضی (

( کمپيوتر (6ساینس

 

بیوگرافی ریس پوهنحی تعلیم وتربیه

پوهنیار محمد یاسین "آسیاحمدی" فرزند حسین علی در سال 1364 در ناحیه سوم (کارته سخی) شهرکابل در یک خانوده متدین دیده به جهان گشود . اجداد وآبای موصوف از منطقه بهایی ولسوالی ناهور ولایت غزنی می باشد وی تعلیمات ابتدایی . متوسطه وعالی را در لیسه عالی عبدالریم شهید شهر کابل به پایان رسانیده وبعد از سپری نمودن امتحان کانکور در سال 1382 شامل دانشکده زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه کابل شده ودر سال 1385 از رشته زبان وادبیات همان پوهنتون فارغ گردیده است .

موصوف درسال 1386 در پوهنتون پکتیا به حیث استاد رشته زبان وادبیات دری تقرر حاصل نموده است  . بعد از سپری نمودن دوسال . در سال 1388 بنابر خواهش شخص خودش از پوهنتون پکتیا به پوهنتون غزنی تبدیل شده است .

نامبرده از آغاز سال 1388 تاختم همین سال در پوهنتون غزنی به حیث استاد رشته زبان وادبیات دری وریس پوهنحی تعلیم وتربیه ایفای وظیفه نموده ودر سال 1389 بعد از سپری نمودن امتحان رقابتی در پروگرام ماستری پوهنتون تعلیم وتربیه کابل جذب گردیده ودر ختم سال 1390از پروگرام مذکور فارغ گردیده است . موصوف از سال 1391  تاحال در پوهنتون غزنی به حیث ریس پوهنحی تعلیم وتربیه واستاد رشته زبان وادبیات دری ایفای وظیفه نموده .

وی برعلاوه مقالات علمی دواثر تحقیقی به نامهای (بررسی زنده گی محمود طرزی وتاثیرات تشویق وتنبیه بالای آموزش شاگردان دوره ابتداییه) نگاشته است .