اکادمیک

شهرت استادان پوهنتون غزنی

 

پوهنحی  زبان وادبیات

اسم ولد تخلص درجه تحصیل رتبه علمی مضامین درسی دیپارتمنت نمبر تلیفون
زلمی گل محمد یخیل لسانس پوهیالی صرف عربی 799592490
محمد کاظم محمد حسین هستی ماستر پوهیالی نحو عربی 787807181
نورمحمد شهریار شهریار لسانس پوهیالی صرف عربی 706506949
عزت الله عبیدالله سهاند ماستر پوهیالی ژبپوهنه پشتو 777601216
عنایت الرحمن خان آقا مایار ماستر پوهیالی ادب تاریخ پشتو 786866967
محمد مصطفی میرزا محمد صفا لسانس پوهیالی ژبپوهنه پشتو 799277229
مسعود غلام حضرت حسن زی لسانس پوهیالی ادبی فنو.ن پشتو 772029767
نعمت الله اسد الله اسدی لسانس نامزد پوهیالی لیکوالی پشتو  
بشیر احمد عبدالباقی هیله من لسانس نامزد پوهیالی نحو انگلیسی 779521832
رحیم الله امین الله رامش لسانس نامزد پوهیالی انگلیسی انگلیسی 799700166
نعمت الله محمد جواد فریسا ماستر پوهیالی شعر معاصر ادبیات دری 776422765
نصیر احمد میر احمد آرین ماستر پوهنیار دستور زبان ادبیات دری 777151311
حمید الله محمد انور سروری لسانس پوهیالی تاریخ ادبیات ادبیات دری 786057027
حبیب الله محمد انور کاشفی ماستر پوهنیار نقد ادبی ادبیات دری 777217218
محمد یاسین حسین علی آسی ماستر پوهنیار دستور زبان ادبیات دری 799762265
احمد فرید اسدالله اسداللهی ماستر پوهنیار دستور زبان ادبیات دری 7862992842