مالی او اداری چاری معاونیت

بسمه تعالی

بیوگرافی مختصر شاه رضا "محمدی"                                                              

شاه رضا "محمدی" فرزند علی رضا"یوسفی"، در سال 1362 هجری شمسی  درقریه شاخه جلیل گلبوری ولسوالی جغتو دریک خانواده مؤمن و متدین چشم بجهان گشود، مکتب ابتداییه درمکتب گلبوری را درلیسه عالی البرونی جرمتو به پایان رساند.

ودرسال 1386 بدرجه لیسانس ازپوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل فارغ گردیده است.

ازاوایل سال 1387 ازطریق پروسه رقابت آزاد به عنوان مسؤل مالی(Finance Officer ) درریاست معارف ولایت غزنی انتخاب والی 30/9/1391 به امورات متذکره مصروف بود چون برنامه متذکره قراردادی بود وتمویل کننده آن بانگ جهانی بود ختم گردید، بعداً ازطریق پروسه رقابت آزاد بحیث کارمند اجتماعی درمکاتب ولسوالی جغتو ازطریق برنامه ملی ارتقای کیفیت معارف (EQUIP) ازاول جوزای سال 1392 الی 25اسد سال 1394 ایفای وظیفه نمود وهمچنان برنامه متذکره ختم گردید، بعدازختم معیاد قرارداد درامورات شخصی همرای بعضی شرکت ها وصرافان الی 25حوت سال 1395 مصروف بود، ودر25حوت سال 1395 ازطریق پروسه رقابت آزاد دروزارت معارف، معینیت سواد آموزی دربرنامه ارتقای سطح سواد درافغانستان(Enhancement of Literacy in Afghanistan) که سوادآموزان کلان سال راوهمچنان حرفه های خیاطی، زنبورداری، مرغداری وپروسس لبنیات رازیرپوشش داشت درآمریت سواد آموزی ریاست معارف ولایت غزنی درچهارولسوالی( مرکز،جغتو، قره باغ وجاغوری) به عنوان مسؤل برنامه( هماهنگ کننده ولایتی درسطح غزنی Develop