دعلمي چارومعاونیت

محمد رحیم نورزی فرزند محمد کاظم متولد سال ۱۳۳۵ قریه قلعه نو بالا ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی میباشم. دوره ابتدایه را در مکتب سلطان مسعود ولسوالی خواجه عمری آغاز نمودم پس از تکمیل دوره ابتدایه مکتب بعدآ در سال ۱۳۵۱ دوره لیسه را در لیسه سناییرح  به اتمام رسانیدم. پس از آن بدلیل به تعویق افتادن کانکور همان سال و نسبت مشکلات اقتصادی که داشتم به ولایت مزار شریف رفته و بحیث مامور فنی کود و برق آن ولایت تقرر حاصل نمودم سپس در سال ۱۳۵۷نظر به لوزم دید مقامات آن زمان به ولایت کندهار بحیث مامورفابریکه پشمینه بافی آن ولایت تبدیل گردیدم.

بعدآ در سال ۱۳۵۸ بعنوان مسول مدیریت ارتباط خارجه روابط فرهنگی در وزارت معادن و صنایع ایفای وظیفه نمودم؛ از آن پس در سال ۱۳۵۹ پس از سپری نمودم امتحان کانکور در پوه‍نځی اقتصاد پوهنتون کابل راه یافتم ولی بعد از اندک زمان برای ادامه تحصیلات به اتحاد جماهیر شوروی وقت در رشته روابط بین الدول عازم آن کشور گردیدم ضمنآ در عین وقت در همان پوهنتون در یکی دیگر از پوهنځی در رشته پیداگوژی نیز مصروف تحصیل گردیدم. در سال ۱۳۶۵ پس از تکمیل نمودن تحصیلات در رشته بین الدول بسویه ماستر و بنابر مشکلات اقتصادی که آن زمان داشتم در بعضی از نهاد های دیپلوماتیک در ممالک اروپایی شرقی مصروف کار شدم.

سپس بنابر بعضی مشکلات سیاسی دوباره عازم وطن شدم و پس از نه چندان دیر زمان مصروف خدمت عسکری گردیدم و بعد ازیک مدت زمان دوباره غرض تکمیل نمودن تحصیل باقیمانده در رشته پیداگوژی عازم شوروی گردیدم تا آنکه بلاخره در سال ۱۹۹۰ رشته متذکره را در مقطع ماستری به پایان رسانیدم. سپس دوباره به وطن عودت نمودم و در فابریکه جنگلک به حیث مسوول تهیه و تدارکات داخلی و خارجی آن فابریکه تقرر حاصل نمودم. در برج ثور سال ۱۳۷۱ بنابر جنگ های داخلی در وطن عازم دیار هجرت گردیدیم.

‍‍‍‍‍‍بعد از ده سال مهاجرت در سال ۱۳۸۲ به کشور عودت نمودیم و در وزارت معارف بحیث معلم در یکی از مکاتب ایفای وظیفه نموده تا اینکه در سال ۱۳۸۷ پس از پشت سر گذشتاندن امتحان رقابتی برای شمولیت در کادر علمی وزارت تحصیلات عالی در پوهنتون غزنی بعنوان استاد تقرر حاصل نمودم. سپس در سال ۱۳۹۱ تا همین اکنون (۱۳۹۵) بحیث معاون امور علمی پوهنتون غزنی ایفای وظیفه مینمایم.محمد رحیم نورزی فرزند محمد کاظم متولد سال ۱۳۳۵ قریه قلعه نو بالا ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی میباشم. دوره ابتدایه را در مکتب سلطان مسعود ولسوالی خواجه عمری آغاز نمودم پس از تکمیل دوره ابتدایه مکتب بعدآ در سال ۱۳۵۱ دوره لیسه را در لیسه سناییرح  به اتمام رسانیدم. پس از آن بدلیل به تعویق افتادن کانکور همان سال و نسبت مشکلات اقتصادی که داشتم به ولایت مزار شریف رفته و بحیث مامور فنی کود و برق آن ولایت تقرر حاصل نمودم سپس در سال ۱۳۵۷نظر به لوزم دید مقامات آن زمان به ولایت کندهار بحیث مامورفابریکه پشمینه بافی آن ولایت تبدیل گردیدم.

بعدآ در سال ۱۳۵۸ بعنوان مسول مدیریت ارتباط خارجه روابط فرهنگی در وزارت معادن و صنایع ایفای وظیفه نمودم؛ از آن پس در سال ۱۳۵۹ پس از سپری نمودم امتحان کانکور در پوه‍نځی اقتصاد پوهنتون کابل راه یافتم ولی بعد از اندک زمان برای ادامه تحصیلات به اتحاد جماهیر شوروی وقت در رشته روابط بین الدول عازم آن کشور گردیدم ضمنآ در عین وقت در همان پوهنتون در یکی دیگر از پوهنځی در رشته پیداگوژی نیز مصروف تحصیل گردیدم. در سال ۱۳۶۵ پس از تکمیل نمودن تحصیلات در رشته بین الدول بسویه ماستر و بنابر مشکلات اقتصادی که آن زمان داشتم در بعضی از نهاد های دیپلوماتیک در ممالک اروپایی شرقی مصروف کار شدم.

سپس بنابر بعضی مشکلات سیاسی دوباره عازم وطن شدم و پس از نه چندان دیر زمان مصروف خدمت عسکری گردیدم و بعد ازیک مدت زمان دوباره غرض تکمیل نمودن تحصیل باقیمانده در رشته پیداگوژی عازم شوروی گردیدم تا آنکه بلاخره در سال ۱۹۹۰ رشته متذکره را در مقطع ماستری به پایان رسانیدم. سپس دوباره به وطن عودت نمودم و در فابریکه جنگلک به حیث مسوول تهیه و تدارکات داخلی و خارجی آن فابریکه تقرر حاصل نمودم. در برج ثور سال ۱۳۷۱ بنابر جنگ های داخلی در وطن عازم دیار هجرت گردیدیم.

‍‍‍‍‍‍بعد از ده سال مهاجرت در سال ۱۳۸۲ به کشور عودت نمودیم و در وزارت معارف بحیث معلم در یکی از مکاتب ایفای وظیفه نموده تا اینکه در سال ۱۳۸۷ پس از پشت سر گذشتاندن امتحان رقابتی برای شمولیت در کادر علمی وزارت تحصیلات عالی در پوهنتون غزنی بعنوان استاد تقرر حاصل نمودم. سپس در سال ۱۳۹۱ تا همین اکنون (۱۳۹۵) بحیث معاون امور علمی پوهنتون غزنی ایفای وظیفه مینمایم.