کابل پوهنتون علمی کادری بست

کابل پوهنتون ۱۳۹۶ کال کې لومړي ځل لپاره په لاندې څانګه کې د ډاکټر یا ماسټر په کچه علمي کادر ته اړتیا لري:

اقتصاد پوهنځی

ملی اقتصاد څانګه یو بست

نوماندان کولی شي له ۱۳۹۶/۱/۱۴ تر ۱۳۹۶/۲/۱۴ نېټې پورې د علمي کادر لپاره خپل غوښتنلیکونه د نمرو له اصلي ترانسکریپ، د تابعیت تذکرې او د لوړو زده کړو وزارت له ویب پاڼې څخه د همدې خبرتیا کاپی سره یو ځای اړوند پوهنتون ته وسپاري