اعلان بست های کادری علمی پوهنتون غزنی

 

بست های کادری علمی پوهنتون غزنی

 

شماره بست2

دیپارتمنتادبیات انگلیسی، اگرانومی

LOCATION: غزنی

مدت وظیفهLong Term

نوع وظیفهFull Time

تاریخ اختتامدوشنبه, عقرب 7, 1397

شرح

پوهنتون غزنی  در سال 1397 برای بار مجدد در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

 1-   پوهنځی: زبان و ادبیات

  دیپارتمنت:  ادبیات انگلیسی                      یک  بست   

  قابل یاد آوریست که در بست های زیر یک تن کاندید دارای سند تحصیلی  ماستر موجود میباشد.   

2- پوهنځی: زراعت

  دیپارتمنت:  اگرانومی                            یک  بست   

  متقاضيان از تاريخ   23 میزان  1397الی 7  عقرب 1397 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

خلاصه

پوهنتون غزنی  در سال 1397 برای بار مجدد در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

 1-   پوهنځی: زبان و ادبیات

  دیپارتمنت:  ادبیات انگلیسی                      یک  بست   

  قابل یاد آوریست که در بست های زیر یک تن کاندید دارای سند تحصیلی  ماستر موجود میباشد.   

2- پوهنځی: زراعت

  دیپارتمنت:  اگرانومی                            یک  بست   

  متقاضيان از تاريخ   23 میزان  1397الی 7  عقرب 1397 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

لایحه وظایف

پوهنتون غزنی  در سال 1397 برای بار مجدد در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

 1-   پوهنځی: زبان و ادبیات

  دیپارتمنت:  ادبیات انگلیسی                      یک  بست   

  قابل یاد آوریست که در بست های زیر یک تن کاندید دارای سند تحصیلی  ماستر موجود میباشد.   

2- پوهنځی: زراعت

  دیپارتمنت:  اگرانومی                            یک  بست   

  متقاضيان از تاريخ   23 میزان  1397الی 7  عقرب 1397 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

تحصیلات

پوهنتون غزنی  در سال 1397 برای بار مجدد در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

 1-   پوهنځی: زبان و ادبیات

  دیپارتمنت:  ادبیات انگلیسی                      یک  بست   

  قابل یاد آوریست که در بست های زیر یک تن کاندید دارای سند تحصیلی  ماستر موجود میباشد.   

2- پوهنځی: زراعت

  دیپارتمنت:  اگرانومی                            یک  بست   

  متقاضيان از تاريخ   23 میزان  1397الی 7  عقرب 1397 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

رهنمایی تسلیم دهی

پوهنتون غزنی  در سال 1397 برای بار مجدد در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

 1-   پوهنځی: زبان و ادبیات

  دیپارتمنت:  ادبیات انگلیسی                      یک  بست   

  قابل یاد آوریست که در بست های زیر یک تن کاندید دارای سند تحصیلی  ماستر موجود میباشد.   

2- پوهنځی: زراعت

  دیپارتمنت:  اگرانومی                            یک  بست   

  متقاضيان از تاريخ   23 میزان  1397الی 7  عقرب 1397 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.