اعلامیه وزارت تحصیلات عالی در مورد سمستر های زمستانی در شماری از نهاد های تحصیلات عالی خصوصی

قبلاً به تأسی از فیصله مورخ 1/9/1395 کمیسیون عالی ایجاد وزارت تحصیلات عالی؛ به عموم نهاد های تحصیلات عالی خصوصی ابلاغ گردید، تا دروس خویش را در یک سال دو سمستر عیار ساخته و از آغاز سمستر سوم در فصل زمستان جلوگیری نمایند. قرار معلوم، شماری از پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی، بدون در نظرداشت فیصله فوق الذکر، سمستر سوم را در فصل زمستان آغاز نموده اند. برای همه ی نهاد های محترم تحصیلات عالی خصوصی اعلام می گردد تا فیصله کمیسیون را در نظر گرفته و تطبیق نمایند، در غیر آن مسئولیت بعدی به دوش نهاد تحصیلی مربوطه خواهد بود.