مرکز تکنالوژِی معلوماتی

درپوهنتون غزنی سیستم آی تی  یا مرکز تکنالوژی معلوماتی قناعت بخش بوده، محصلین روی تقسیم اوقات معین میتوانند بدون قیدو شرط از امکانات انترنت این مرکز مستفید گردند.

همچنان کورس های تدریس کمپیوتر و انترنت جریان داشته  محصلین و کارمندان پوهنتون درتایم های مختلف از آن مستفید می گردند.

در ضمن پوهنتون غزنی با امکانات ویدیو کنفرانس مجهز بوده و میتواند در پهلوی اشتراک در جلسات رهبری وزارت تحصیلات عالی از طریق ویدیوکنفرانس  دروس از راه دور را نیز راه اندازی نماید. 

مرکز تکنالوژی معلوماتی پوهنتون غزنی  نیزدر جریان تاسیس پوهنتون تاسیس شده که در  اوایل با امکانات ناچیزی به رهبری استاد جاوید احساس پیش برده میشد و بعد در سال 1390 به دعوت استاد رفیقی محترم وحیدالله "عمریار" رسما به حیث مدیرعمومی این مرکز مقرر گردید که بعد از تقریری عمریار تغیرات بنیادی در این مرکز ایجاد گردید .