آموزش الکترونیکی

کتابخانه پوهنتون غزنی

پوهنتون غزنی به یک کتاب خانه ی بزرگ که با بیش از سی هزار 30000 هزار جلد کتاب با زبانهای رسمی کشور در بخش های مختلف می باشند ،تجهیز شده، و بیشتر کوشش شده که ازین کتاب ها تمام محصلان یکسان استفاده کرده بتوانند.