شرعیات

پوهنحی شرعیات

پوهنحی شرعیات با دو دیپارتمنت (فقه وقانونَ تعلیمات اسلامی)  در سال 1392 هجری شمسی با پیشنهاد رهبری پوهنتون و منظوری  مقام وزارت تحصیلات عالی ایجاد گردید.

تعداد محصلین:

پوهنحی شرعیات چون جدیداً ایجاد گردیده فارغ التحصیل ندارد.    ۳۷۰تن محصلین در سه صنف اول مصروف تحصیل هستند.وقرار است 150 تن محصل جدید نیز بپزیرد.

دربخش استادان:

این پوهنحی سه تن استاد دارد که دو تن آن با سویه تحصیلی لسانس مصروف تدریس محصلین هستند.ویک تن دیگر آنها در کنار تدریس مصروف اموزش برنامه ماستری نیز می باشد قرار است شش تن استاد دیگرعنقریب شامل کادر این پوهنحی گردند.