پوهنحی شرعیات

آشنایی با پوهنحی شرعیات پوهنتون غزنی

اهداف: پوهنځی شرعیات مانند هر نهاد علمی دیګر، دارای اهداف مشخص می باشد، که قرار ذیل اند:

 1. فراګیری و آموزش فنون دیني و قوانین نافذه کشور.

 2. تربیه کادرهای ورزیده برای ارګان های عدلي وقضائي کشور.

 3. باز سازی روحیه ء عمل به قانون.

 4. تحلیل و تحقیق درمسایل قضایی، جنایی و حقوقی در پرتو قوانین اسلامی.

 5. تأمین عدالت و ریشه کن کردن فساد.

 6. محو رسم و رواج های خلاف شریعت اسلامی درسطح ملی و منطقه یی.

تاریخچه پوهنځی شرعیات

پس از ایجاد پوهنځی های زراعت و تعلیم و تربیه درچارچوب پوهنتون غزنی درسال ۱۳۹۷، پوهنځی شرعیات، به حیث یک نهاد فعال در پرورش کادرهای دینی، دربدنه ء پوهنتون غزنی درسال ۱۳۹۲ ایجاد ګردید.کار های مقدماتی تأسیس پوهنځی شرعیات به همت رئیس اسبق پوهنتون غزنی، محترم پوهاند عبدالقدیر خموش و به همکاری مردم دین دوست این ولایت صورت ګرفت.

این پوهنځی درسال ۱۳۹۲ با دوتن استاد(محترم پوهنیار حمیدالله عمری و محترم پوهنیار وحیدالله عزام) و داشتن ۹۸ تن محصل، به سرپرستی پوهنیار محمد نعیم حکیمی، به فعالیت رسمی خویش  آغاز نمود.

سپس درسال ۱۳۹۳ شش تن استاد دیګر نیز جذب این پوهنځی شدند که عبارت اند از: پوهنیار سیدآصف هاشمی، پوهنیار ارسلاح ظفری، پوهنیار عین الله کریمی، پوهنیار سید صبغت الله ابراهیمی، پوهنیار رحمت الله حیدری و پوهنیار احسان الله شهامت. محترم زبیر عبدالله نیز درسال ۱۳۹۷ به این جمع پیوست. درسال ۱۳۹۸ یک تن استاد سعید الله حنیف نیز به جمع کادر علمی این پوهنځی افزوده شدند.

امور اداری و تدریسی این پوهنځی، از آغاز، توسط محترم شاکر احمد آزاد زوی، مدیر تدریسی پوهنځی، به پیش برده می شود.

اکنون درچارچوب پوهنځی شرعیات یازده تن استاد، مدیر تدریسی و مدیر اجرائیه مصروف فعالیت، و ۳۷۱تن محصل که شامل ۳۱۷ تن ذکور و ۵۴تن اناث می باشد، مصروف آموزش اند.

 

 

شهرت مختصر استادان و کارکنان پوهنځی شرعیات:

نام 

نام پدر

تخلص

تاریخ تقرر

موقف

دیپارتمنت

حمید الله

فضل عمر

عمري

۱۳۹۲/۳/۲۰

د فقه او قانون څانګې آمر

فقه او قانون

سید آصف

سید حضرت شاه

هاشمي

۱۳۹۳/۳/۶

استاد

فقه او قانون

ارسلاح

محمد علي

ظفري

۱۳۹۳/۳/۶

استاد

فقه او قانون

عین الله

عبدالکریم

کریمي

۱۳۹۳/۳/۲

استاد

فقه او قانون

سعید الله

 

حنیف

 

استاد

فقه او قانون

وحیدالله

مولوي عبدالله

عزام

۱۳۹۲/۱/۲۰

د تعلمات اسلامي آمر

تعلیمات اسلامي

رحمت الله

غلام حیدر

حیدري

۱۳۹۲/۲/۲۰

استاد

تعلیمات اسلامي

سید صبغت الله

سید محمد ابراهیم

ابراهیمي

۱۳۹۲/۲/۲۰

استاد

تعلمیات اسلامي

احسان الله

محمد هادي

شهامت

۱۳۹۳/۲/۱۳

استاد

ثقافت اسلامي

زبیر

عبدالاحد

عبدالله

۱۳۹۷/۸/۱

استاد

ثقافت اسلامي

شاکر احمد

فدامحمد

آزاد زوی

۱۳۹۲/۱۲/۹

مدیرعمومی تدریسی

 

مصطفی

محمدامین

هوتکیار

۱۳۹۵/۹/۳۰

مدیراجرائیه

 

محمد نعیم

عبدالحکیم

حکیمي

۲۰/۳/۱۳۸۹

د پوهنځۍ رئیس

فقه او قانون

 

 

قابل یاد اوری است که پوهنځی شرعیات درسال (۱۳۹۵) هـ ش توانست که از وزارت محترم عدلیه جواز کلینیک حقوقی را بګیرد که در همین سال در حدود (۳۳) تن محصل که از آن جمله (۹)تن ذکور از بخش اصول محاکمات و (۱۱) تن از ستاژ قضائی و باقی مانده (۱۳) تن از طبقه اناث را از بخش ستاژ قضائي  فارغ نمودند، جای خرسندی است که در سال ۱۳۹۷ هـ ش هم به اسا س سعی وتلاش استادان توانست که بار دیګر جواز فعالیت کلینیک حقوقی ره بګیرد و نه تنها این که محصلان پوهنتون غزنی بلکه پوهنتون خصوصی سلطان محمود غزنوی هم در آن پروګرام شرکت کرده بودند و درحدود ۲۶ که ازان جمله (۱۴) تن ذکور و (۱۲) تن اناث بوده که درجمله ۵۹ تن مجرب و مسلکی را به جامع تقدیم نموده اند، و سند های خود را دریافت نمودند.

جا دارد که یک تشکری خاص از مؤسسه لیسپا بکنم که در غنامند سازی کلینیک حقوقی سحم فعال داشتند.

 

خوشبخانه استادان این پوهنځی به سویه ماستر تحصیل نموده اند تنها یکتن استاد محصل برحال برنامه ماستری میباشد ویکتن استاد محصل برحال برنامه دوکتورا.این پوهنځی که ستون فقرات پایتخت تمدن اسلام است تعمیر ندارد ودارای دودیپارتمنت فقه وقانون وتعلیمات اسلامی بوده که رشته تعلیمات اسلامی  برایپسران ودختران  فارغان صنوف دوازدهم لیسه ها که ازطریق امتحان کانکور عمومی وزارت تحصیلات عالی معرفی میگردد و دیپارتمنت فقه وقانون رشته تحصیلی پسران برای فارغان صنوف دوازدهم مدارس دینی مرکز و ولایات افغانستان ازطریق امتحانات کانکور وزارت تحصیلات عالی معرفی میکردند.  قابل یاد آوری است.ثقافت اسلامیمضامین پوهنتون شمول است درسراسر پوهنتون به جز پوهنځی  شرعیات تدریس میگردد.

 پوهنځی  شرعیات موفقانه درسالهای ۱۳۹۵ ،۱۳۹۶ و۱۳۹۷به تعداد(۳۷۴)محصل ذکوروبه تعداد(۳۷)اناث به جامعه تقدیم نموده اند که پاسخ گوی نیازمندی های جامعه درابعاد ذیل خواهند بود:

 1. قضاء

 2. څارنوالی

 3. وکالت دفاع

 4. وزارت عدلیه

 5. وزارت معارف

 6. وزارت حج واوقاف

 7. وزارت اطلاعات وفرهنگ

 8. کارشناس علوم اسلامی وحقوقی

 9. دیپلومات ومترجم درگشورهای عربی

معرفی استادان دیپارتمنت ها

دیپارتمنت تعلیمات اسلامی

۱- محترم پوهنیار وحیدالله عزام

۲- محترم پوهیالی سیدصبغت الله ابراهیمی

۳- محترم پوهیالی رحمت الله حیدری

۴- محترم پوهیالی احسان الله شهامت

۵- محترم پوهنیاراحمدزبیر عبدالله

دیپارتمنت فقه وقانون

۱- محترم پوهنیار محمدنعیم حکیمی

۲- محترم پوهنیار حمیدالله عمری

۳- محترم پوهنیار سید آصف هاشمی

۴- محترم پوهنیار عین الله کریمی

۵- محترم پوهنیار ارسلاح ظفری

جدول احصائیوی سمسترخزانی محصلان پوهنتون غزنی پوهنحی شرعیات سال 1398 ه ش

مجموعه

صنف چهارم

صنف سوم

صنف دوم

صنف اول

دیپارتمنت

اسم پوهنحی

مجموعه

اناث

ذکور

مجموعه

اناث

ذکور

مجموعه

اناث

ذکور

مجموعه

اناث

ذکور

مجموعه

اناث

ذکور

فقه وقانون

۱۳۰

۲

۱۲۸

۲۸

 

۲۸

۳۲

۲

۳۰

۲۶

 

۲۶

۴۴

 

۴۴

پوهنحی شرعیات

مجموعه

اناث

ذکور

مجموعه

اناث

ذکور

مجموعه

اناث

ذکور

مجموعه

اناث

ذکور

مجموعه

اناث

ذکور

تعلیمات اسلامی

۲۴۱

۵۲

۱۸۹

۵۸

۷

۵۱

۵۹

۹

۵۰

۵۹

۱۶

۴۳

۶۵

۲۰

۴۵

۳۷۱

مجموعه تمام محصلین پوهنحئ شرعیات