زندگی نامه ی ریس پوهنحی

بیوگرافی رییس پوهنحی  زبان و ادبیات                                                                                                                                                                                       

پوهنیار رحیم الله رامش فرزند امین الله، در سال 1366هجری آفتابی در یک خانواده ی روشنفکر در قریه "اسپنده" مربوط مرکز ولایت غزنی چشم به جهان گشود. تعلیمات ابتداییه و متوسطه را در لیسه های ابونصر مشکان و محمد ابراهیم شهید فراگرفت و دوره ثانوی را در لیسه عالی شمس العارفین درس خواند و در سال 1385 به درجه اعلی از لیسه عالی شمس العارفین فارغ التحصیل گردید.

بعــــد از فــــراغـــــت از لیسه عالی شمس العارفین، در سال 1385 شامــل امتحان کانکـــور شده که درنتیجــــه به دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل موفق گردید. پس از یک امتحان اختصاصی زبان انگلیسی به دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی راه یافت و از سال 1386 تا سال 1389 در این رشته به تحصیل پرداخت. در سال 1389 از دانشکده زبان و ادبیات، بخش انگلیسی به سویه ی لسانس به درجه عالی فارغ گردید. در ســـال 1390 از طریق رقابت آزاد شامل کادر علمی دانشکده تعلیم و تربیه دانشگاه غزنی شد و تا سال 1393 به حیث استاد و آمر دیپارتمنت انگلیسی ایفای وظیفه نمود. در سال 1393، دانشکده زبان و ادبیات از چوکات دانشکده تعلیم و تربیه جدا شد و منحیث فاکولته مستقل قد علم نمود و استاد رحیم الله رامش به عنوان آمر دیپارتمنت انگلیسی دانشکده زبان و ادبیات برگزیده شد.

 در سال 1394، از طرف دانشگاه غزنی به برنامه ماستری ((TESOL (تدریس زبان انگلیسی به گویندگان زبان های دیگر) دانشگاه تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی معرفی گردید و مدت دو سال در این برنامه به تحصیل پرداخت. در سال 1395 پس از دفاع موفقانه تیزس ماستری تحت عنوان (تاثیرگزاری انگیزه بالای دانشجویان که زبان انگلیسی را به عنوان زبان بیگانه فرا میگیرند) از برنامه ماستری دانشگاه تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی به سویه ی ماستر به درجه عالی فارغ التحصیل شد و دوباره به پوهنتون غزنی برگشت.

 در سال 1396 بر اساس توافق استادان دیپارتمنت انگلیسی دوباره به حیث آمر دیپارتمنت انگلیسی دانشکده زبان و ادبیات انتخاب گردید. بر اساس مکتوب شماره 460 بر 1487 مورخ 17/7/1396 ریاست دانشگاه غزنی، ایشان به حیث سرپرست دانشکده زبان و ادبیات انتخاب گردید و شامل هیئت علمی دانشگاه گردید. بالاخره به تاریخ 4/5/1397 به اساس حکم شماره 781 مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان رییس دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه غزنی تقرر حاصل نمود و تا اکنون در همین سمت اجرای وظیفه می نماید. ایشان عضو برحال و فعال شورای علمی، شورای رهبری، کمیته ی ترفیعات علمی، کمیته ی انتخاب آمرین دیپارتمنت ها و کمیته ی تجدید ویبسایت در سطح پوهنتون میباشد. علاوه بر این، ایشان ریس کمیته های تضمین کیفیت، انتخاب آمرین دیپارتمنت ها، تحقیقات علمی و تهیه پلان استراتیژیک در سطح پوهنحی زبان و ادبیات است.  پوهنیار رحیم الله رامش علاوه بر پیشبرد امور اداری پوهنحی زبان و ادبیات، مشغول تدریس مضامین مختلف به محصلین دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی نیز است.