دیپارتمنت ریاضی

 

 

تاریخچه دیپارتمنت ریاضی

 

دیپارتمنت ریاضی یک واحد تحصیلی در قالب پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی است که در سال 1387 همرا با تاریخ تاسیس پوهنتون غزنی به فعالیت شروع نمود این دیپارتمنت دارای (5) عضو کادر علمی که چهار عضو کادر ماستر ویکی از اعضای آن لیسانس می باشد

از بدو تآسیس دیپارتمنت ریاضی کادر های ورزیده وشایسته را به جامعه افغانستان تقدیم کرده که در پوهنتون ها وتربیه معلم ها ومکاتیب های کشور به حیث استاد مقرر گردیده اند وایفای وظیفه می نمایند

مدیران لیسه ها وماموران دولتی را به جامعه تقدیم نموده است

درسال 1390 اولین فارغین این دیپارتمنت به تعداد(25) تن ذکور و(6) تن اناث درسال 1391 دومین دور فارغین این دیپارتمنت (9) تن ذکور و(13) تن اناث ودر سال 1392 سومین دور فارغین این دیپارتمنت (16) تن ذکور و(2) تن اناث وچهارمین دور فارغین در سال 1393 از این دیپارتمنت (42) تن ذکور و(14) تن اناث وپنجمین دور فارغین درسال 1394 به تعداد (21) تن ذکور و(13) تن اناث وششمین دور فارغین درسال 1395 به تعداد (19) تن ذکور و(10) تن اناث را تشکیل داده اند ودر سال 1396 به تعداد (32) ذکور و(7) تن اناث از این دیپارتمنت فارغ خواهند گردید

 

پوهنیار احمد علی