پوهنحی تعلیم وتربیه

 

سال تاسیس ومراحل انکشاف آن :

پوهنځی تعليم و تربيه درسال 1387 به حيث اولين مرکز و اولين پوهنځی پوهنتون غزنی بنياد

گذاشته شد که به همت وفعاليت علمی 3 تن استاد ، با پذیرش 361 تن محصل آغاز شد

تعداد دیپارتمنت ها:

پوهنځی تعليم و تربيه دارای 6 دیپارتمنت ذیل است .

-1 ) فزیک (

-2 ) کيميا (

-3 ) بيولوژی (

-4 ) تاریخ (

-5 ) ریاضی (

( کمپيوتر (6ساینس

 

 

 

بیوگرافی ریس پوهنحی تعلیم وتربیه

پوهنیار محمد یاسین "آسیاحمدی" فرزند حسین علی در سال 1364 در ناحیه سوم (کارته سخی) شهرکابل در یک خانوده متدین دیده به جهان گشود . اجداد وآبای موصوف از منطقه بهایی ولسوالی ناهور ولایت غزنی می باشد وی تعلیمات ابتدایی . متوسطه وعالی را در لیسه عالی عبدالریم شهید شهر کابل به پایان رسانیده وبعد از سپری نمودن امتحان کانکور در سال 1382 شامل دانشکده زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه کابل شده ودر سال 1385 از رشته زبان وادبیات همان پوهنتون فارغ گردیده است .

موصوف درسال 1386 در پوهنتون پکتیا به حیث استاد رشته زبان وادبیات دری تقرر حاصل نموده است  . بعد از سپری نمودن دوسال . در سال 1388 بنابر خواهش شخص خودش از پوهنتون پکتیا به پوهنتون غزنی تبدیل شده است .

نامبرده از آغاز سال 1388 تاختم همین سال در پوهنتون غزنی به حیث استاد رشته زبان وادبیات دری وریس پوهنحی تعلیم وتربیه ایفای وظیفه نموده ودر سال 1389 بعد از سپری نمودن امتحان رقابتی در پروگرام ماستری پوهنتون تعلیم وتربیه کابل جذب گردیده ودر ختم سال 1390از پروگرام مذکور فارغ گردیده است . موصوف از سال 1391  تاحال در پوهنتون غزنی به حیث ریس پوهنحی تعلیم وتربیه واستاد رشته زبان وادبیات دری ایفای وظیفه نموده .

وی برعلاوه مقالات علمی دواثر تحقیقی به نامهای (بررسی زنده گی محمود طرزی وتاثیرات تشویق وتنبیه بالای آموزش شاگردان دوره ابتداییه) نگاشته است .

 

 

 

 

پوهنحی تعلیم وتربیه

پوهنحی تعلیم وتربیه در سال نخست فعالیت تنها محصلان را در دو دیپارتمنت ادبیات دری و ریاضی تدریس می نمود که با سعی و تلاش موثر رهبری این پوهنتون درین اواخر دیپارتمنت های زیادی درچوکات این پوهنحی ایجاد شده که سهولت خوبی علمی را در برداشت این دیپارتمنت ها عبارت از دیپارتمنت های ریاضی, فزیک, کیمیا,بیالوژی , کمپیوتر وتاریخ می باشد. در کادر علمی این پوهنحی تابه حال (1393) 27نفر به حیث استاد جذب گردیده که شامل 5 ماستر و 21 لسانس می باشد و از این جمله لسانس ها هم اکنون 4تن استاد مصروف تحصیلات ماستری در داخل و خارج از کشور هستند. قرار است چهار تن استاد دیگر نیز در جریان سال روان جذب این پوهنحی گردند.

همچنان این پوهنحی سه دوره فارغ التحصیل داشته و حال 450 تن محصل شامل 350 ذکور و100 اناث در شش دیپارتمنت آن مصروف تحصیل استند. وقرار است در سال 1393 300 تن محصل جدیدالشمول بپذیرد