پوهنځی اقتصاد

 

سال تاسیس ومراحل انکشاف پوهنحی اقتصاد

پوهنځی اقتصاد درسال 1391 به حيث اولين مرکز علمی وتعلمات عالی و پنجمين پوهنځی پوهنتون

غزنی بنياد گذاشته شد که به همت وفعاليت علمی 3 تن استاد ، با پذیرش 111 تن محصل آغاز شد

تعداد دیپارتمنت ها:

پوهنځی اقتصاد ا دارای 2 دیپارتمنت ذیل است .

-1 دیپارتمنت ) اداره و منجمنت (

-6 دیپارتمنت ) مالی و بانگداری (

 

 

 

 

 

پوهنحی اقتصاد

پوهنحی اقتصاد با دو دیپارتمنت (مالی وبانکداری, منجمنت واداره تشبثات) در سال 1392 هجری شمسی با پیشنهاد رهبری پوهنتون و منظوری مقام وزارت تحصیلات عالی ایجاد گردید.

تعداد محصلین:

پوهنحی اقتصاد چون جدیداً ایجاد گردیده فارغ التحصیل ندارد.    درسال 1392 هجری شمسی 140 تن محصل جدیدالشمول جذب نمود وقراراست برای سال 1393 نیز 150 تن محصل بپذیرد.

 دربخش استادان:

دو تن استاد جوان و باپشتکار با سویه تحصیلی لسانس مصروف تدریس محصلین هستند. وقرار است 4 تن استاد دیگر نیز در سال جاری جذب این پوهنحی گردند.