زراعت

 

 

سال تاسیس ومراحل انکشاف پوهنحی زراعت :

پوهنځی زراعت درسال 1387 به حيث اولين مرکز و اولين پوهنځی پوهنتون غزنی بنياد گذاشته

شد که به همت وفعاليت علمی 3 تن استاد ، با پذیرش 361 تن محصل آغاز شد

تعداد دیپارتمنت ها:

پوهنځی زراعت دارای 3 دیپارتمنت ذیل است .

-1 ) هارتيکلچر (

-2 ) اگرانومی (

-3 ) اقتصاد و توسعه زراعتی (

 

 

 

 

 

پوهنحی زراعت

به یک کشور بعد از جنگ بیشتر از همه لازم است روی زراعت سرمایه گذاری کند تا به پا بیستد.چون ولایت غزنی یکی از ولایات زراعتی است؛ علاقمندی بیشتری مردم این ولا به ایجاد پوهنحی زراعت بود. در پاسخ به این دو خواست تلاش در ایجاد پوهنحی زراعت گردید وخوشبختانه از بدوتاسیس پوهنتون این پوهنحی نیز با تعلیم وتربیه یکجا تاسیس شد.

این پوهنحی یکی از پوهنحی های کلیدی این پوهنتون بوده که تا حال سه دیپارتمنت (اگرونومی, هارتیکلچر و اقتصاد زراعتی) در چوکات این پوهنحی فعال می باشد درکادر علمی این پوهنحی تاهنوز 19 نفر به حیث استاد جذب شده که ازین جمله 2 تن ماستر یک تن در حال آموزش کورس ماستری وقرار است 2 تن دیگر نیز در طول سال به پروسه ماستری در خارج از کشور بپیوندند .گفتنیست در سال روان دو تن کادر علمی جدید نیز جذب این پوهنحی خواهد شد.

این پوهنحی نیز تا کنون سه دور فارغ التحصیل داشته و هم اکنون  322 نفرمحصل شامل دو تن از طبقه اناث در این پوهنحی مصروف تحصیل اند واماده گی جذب 150 تن محصل جدیدالشمول را نیز برای سال 1393 دارا می باشد