اکادمیک

شهرت استادان پوهنتون غزنی

پوهنحی  زبان وادبیات

 

اسم ولد تخلص درجه تحصیل رتبه علمی مضامین درسی دیپارتمنت نمبر تلیفون
زلمی گل محمد یخیل لسانس پوهیالی صرف عربی 799592490
محمد کاظم محمد حسین هستی ماستر پوهیالی نحو عربی 787807181
نورمحمد شهریار شهریار لسانس پوهیالی صرف عربی 706506949
عزت الله عبیدالله سهاند ماستر پوهیالی ژبپوهنه پشتو 777601216
عنایت الرحمن خان آقا مایار ماستر پوهیالی ادب تاریخ پشتو 786866967
محمد مصطفی میرزا محمد صفا لسانس پوهیالی ژبپوهنه پشتو 799277229
مسعود غلام حضرت حسن زی لسانس پوهیالی ادبی فنو.ن پشتو 772029767
نعمت الله اسد الله اسدی لسانس نامزد پوهیالی لیکوالی پشتو  
بشیر احمد عبدالباقی هیله من لسانس نامزد پوهیالی نحو انگلیسی 779521832
رحیم الله امین الله رامش لسانس نامزد پوهیالی انگلیسی انگلیسی 799700166
نعمت الله محمد جواد فریسا ماستر پوهیالی شعر معاصر ادبیات دری 776422765
نصیر احمد میر احمد آرین ماستر پوهنیار دستور زبان ادبیات دری 777151311
حمید الله محمد انور سروری لسانس پوهیالی تاریخ ادبیات ادبیات دری 786057027
حبیب الله محمد انور کاشفی ماستر پوهنیار نقد ادبی ادبیات دری 777217218
محمد یاسین حسین علی آسی ماستر پوهنیار دستور زبان ادبیات دری 799762265
احمد فرید اسدالله اسداللهی ماستر پوهنیار دستور زبان ادبیات دری 7862992842

 

پوهنحی شرعیات

اسم ولد تخلص درجه تحصیل رتبه علمی مضامین درسی دیپارتمنت نمبر تلیفون
محمد نعیم عبدالحکیم حکیمی لسانس پوهیالی   فقه و قانون  
وحید الله مولوی عبد الله آرزویی لسانس  نامزدپوهیالی   فقه وقانون  
حمید الله فضل عمر   لسانس نامزد پوهیالی   فقه وقانون  

پوهنحی اقتصاد

اسم ولد تخلص درجه تحصیل رتبه علمی مضامین درسی دیپارتمنت نمبر تلیفون
ذبیح الله محمد الله سعادت لسانس نامزد پوهیالی   بانکداری  
عطاالله خان آقا جواد لسانس نامزد پوهیالی   بانکداری  

پوهنحی زراعت

اسم ولد تخلص درجه تحصیل رتبه علمی مضامین درسی دیپارتمنت نمبر تلیفون
محمود عبدالمتین همت لسانس پوهیالی   اگرانومی  
حبیب الله سید محمد همایون لسانس پوهینیار   اگرانومی  
محمد مسعود تاج محمد نیکنام لسانس پوهیالی   اقتصاد زراعتی  
محمد مهدی محمد اسماعیل صمیم لسانس پوهیالی   اگرانومی  
جاوید قربانعلی احساس لسانس پوهیالی   اگرانومی  
غلام معروف غلام حضرت فقری لسانس پوهیالی   اگرانومی  
شفیق الله عبدالمالک   لسانس پوهیالی   اگرانومی  
محمد نعیم خان آقا جلالی لسانس پوهیالی   اگرانومی  
محمد عمر گل زمان درویش لسانس پوهیالی   اگرانومی  
حبیب الله میرآقا حبیبی لسانس پوهیالی   اقتصاد زراعتی  
محمد امین روزی خان عمری لسانس پوهیالی   هارتیکلچر  
سید رحیم عبدالحق غفاری لسانس پوهیالی   هارتیکلچر  
فضل محمد اقا محمد   لسانس نامزد پوهیالی   هارتیکلچر  
محمد قیوم وزیرشاه منگل لسانس نامزد پوهیالی   هارتیکلچر  
امان الله حاجی دلاور   لسانس نامزد پوهیالی   هارتیکلچر  
حشمت الله عبدالعلی سایز لسانس نامزاد پوهیالی   هارتیکلچر  
عبدالواسع عبدالمحمد تاج زاده لسانس نامزد پوهیالی   اقتصاد زراعتی  

پوهنحی تعلیم و تربیه

اسم ولد تخلص درجه تحصیل رتبه علمی مضامین درسی دیپارتمنت نمبر تلیفون
احمدعلی قربانعلی کهزاد ماستر پوهنیار   ریاضی  
الله محمد گل محمد هساند لسانس پوهنیار   ریاضی  
محمد سرور محمد یاسین   لسانس پوهیالی   تاریخ  
فرید احمد محمد ناصر درمل ماستر پوهنیار   کمپوترساینس  
دریاخان نظر محمد هحاند لسانس پوهیالی   کمیا  
مراد خان حسن خان مراد لسانس پوهیالی   ریاضی  
فاطمه محمد حسین محمدی لسانس پوهیالی   ریاضی  
محمد شریف خان محمد ادیب لسانس پوهیالی   تاریخ  
محمد حنیف محمد ظریف   لسانس پوهیالی   بیولوژی  
حبیب الله محمد امین پایز لسانس پوهیالی   بیولوژی  
شاه جهان محمد کاظم سیرت لسانس پوهیالی   ریاضی  
سیدمقیم سیدمحمد شریف حسینی لسانس پوهیالی   فزیک  
محمد علی عبدالحمید حکمتی لسانس پوهیالی   تاریخ  
شفیق الله خان محمد شفیق لسانس نامزدپوهیالی   تاریخ  
جواد علی گوهر   لسانس نامزد پوهیالی   بیولوژی  
فریدون اسدالله اسدالهی لسانس نامزد پوهیالی   تاریخ  
سید روح الله سید میر موسوی لسانس نامزد پوهیالی   فزیک  
حبیب اله محمد علی   لسانس نامزد پوهیالی      
نصیر احمد نور احمد جلالی لسانس نامزد پوهیالی   کمپوتر ساینس  
محمد عالم محمد انوری انوری لسانس نامزد پوهیالی   کمپوتر ساینس  
نوروز علی محرم علی   لسانس نامزد پوهیالی   کمیا  
ابراهیم محمد محسن   لسانس نامزد پوهیالی      
جمعه خان حسن علی همدرد لسانس نامزد پوهیالی   تاریخ