گزارشات اداری

 

 

 

 

گزارش کاری سال تحصیلی 1396

1- استخدام کارمندان اداری وخدماتی در بست های خالی از طریق کمیته موظف وولایتی .

 

 

 

4--فراهم آوری تسهیلات برای ارایه سمینار های  اساتید

 

 

 

 

 

 

2-مراقبت از پروژه های تحت کار .

 


 

 

 

 

 

5--فراهم آوری سیستم ویدیو کنفرانس جهت وصل پوهنتون غزنی در کنفرانسهای وزارت تحصیلات عالی

 

6-کمپیوترهای لب آموزشی مرکز آی تی برای عرضه خدمات انترنت به محصلین آماده وبه اختیار شان قرارداده شد .

 

8-خدمات تخنیکی به مسولین جهت راهنمای بورسیه فولبرایت ارایه گردید.

 

9- با انجنیران شرکت وارسته جهت سروی فایبر داخلی پوهنتون غزنی و وصل انترنت بلاکها همکاری صورت گرفت.

 

 

10- درجلسات ویدیو کنفرانس ریاست آی تی وزارت جهت تطبیق برنامه اموزشی الکترونیکی در پوهنتون های افغانستان وساخت مرکز آی سی تی اشتراک نمودیم .

 

11-  محفل برای توزیع تصدیق نامه های فارغین دور پنجم کورس های آموزشی بخش آی تی برگزارگردید.

`گزارش کاری ربع اول و دوم سال تحصیلی 1392

 

F- 001

از تاریخ     02   /     01    / 1392                    الی تاریخ      30   /    06   /   1392                        

اسم گزارش دهنده : پوهنیار سیدانور اکبری       بست  دوم           وظیفه : معاون امور مالی و اداری   

اسم گزارش گیرنده : پوهنوال عبدالقدیر خموش       بست دوم           وظیفه : رئیس پوهنتون غزنی            

این گزارش تکمیل کننده بخش ( رهبری اداره یک سیستم منسجم و هماهنگ تحصیلات عالی به شمول موسسات و پوهنتونها به منظور ارائه تحصیلات با کیفیت )استراتیژی وزارت تحصیلات عالی میباشد   

این گزارش تکمیل کننده بخش (استراتیژی انکشاف اجتماعی و اقتصادی در سکتور تحصیلی) استراتیژی ملی افغانستان میباشد

 

اهداف بر آورده شده وظیفوی :

 1. فراهم نمودن تسهیلات تحصیلی برای محصلین و اساتید.
 2. نیاز سنجی و ساختن پلان تدارکاتی سال 1393 و ارسال آن به مقامات ذیصلاح.
 3. نظارت مداوم از تطبیق پلان ستراتیژیک وزارت محترم تحصیلات عالی.
 4. تدویر جلسات منظم اداری جهت حل پرابلم ها و معطوف ساختن کارمندان به مسئولیت ها.
 5. تامین ارتباطات با نهاد های مردمی, اجتماعی ,دولتی وغیر دولتی جهت جلب همکاری به پوهنتون.
 6. معرفی و اعزام کارمندان به ورکشاپ های آموزشی جهت ارتقاء ظرفیت آنها.
 7. فراهم کردن تسهیلات ورزشی برای محصلین.
 8. ارزیابی کارمندان طبق قانون خدمات ملکی جهت بهبود امور.
 9. مهیا ساختن امکانات انترنیت برای مامورین و محصلین.

 

انوع فعالیت های وظیفوی اجرا شده :

1. در بخش ( امور مالی و اداری )

 • اجرای معاشات , راپور ها , گزارش کاری و اجرای سایر حقوق کارمندان
 • حمل و نقل وسایل و لوازم پوهنتون از محل کرایی به مکان اصلی.
 • غرس نمودن 850 نهال جهت سرسبزی پوهنتون و حفظ محیط زیست.
 • موجودی و قید و جمع کتب در جمع مدیر عمومی کتابخانه بخاطر محافظت آن.
 • لیبل کاری تمام وسایل الکترونیکی پوهنتون.
 • پرداخت به موقع مصارف برق عندالموقع.
 • بررسی و تکمیل دفاتر سوانح کارمندان و مامورین
 • کنترول دوامدار از حاظری منسوبین.
 • نظارت از کارهای مامورین و اجیران به شکل دوامدار.
 • ترتیب جدول تعینات پوهنتون.
 • تعقیب مکاتیب و هدایات ذیصلاح.

2. دربخش ( امور اجتماعی, جلب همکاری ها ومساعدت ها )

تامین ارتباطات با نهادهای اجتماعی و موسسات جهت جلب همکاری.

تشریک مشکلات با مقامات ولایتی و موسسات و شرکت های خصوصی.

تهیه ساختن 10 پایه میز معه چوکی مدیریت از طریق دفتر اشیافوندیشن.

اماده ساختن 180 چوکی از طریق مقام ولایت.

تهیه کردن آب آشامیدنی برای محصلین و مامورین ریاست پوهنتون به همکاری مردم.

 

3. در بخش ( امور باز سازی و ترمیماتی پوهنتون)

 • آغاز پروژه تعمیر لیلیه ذکور و مسجد از بودجه وزارت تحصیلات عالی.
 • طی مراحل اسناد یک پروژه لیلیه ذکور از بودجه مبارزه علیه مواد مخدر.
 • اعمار چهار باب تشناب برای طبقه اناث با همکاری تیم بازسازی ولایتی غزنی.
 • ساختن دو عدد مخزن آب ظرفیت 15000 پانزده هزار لتیر به همکاری دفتر اشیافوندیشن.

 

4. در بخش تامین امنیت و نظم دستپلین در پوهنتون

 • برقرار نمودن ارتباط طور رسمی با نهادهای امنیتی.
 • توظیف نمودن محافظین و کارمندان خدماتی برای تلاشی و متوجه ساختن آنها به مسئولیت هایشان.

 

دست آوردها و نتایج حاصله از اجراآت:

 • فراهم کردن زمینه برای ارتقاع کیفیت تدریس در پوهنتون , و ارائیه خدمات تحصیلی.
 • تامین نظم و دستپلین درپوهنتون , تقسیم وظایف , تامین فضای مصئون تحصیلی برای شاگردان این پوهنتون.
 • رشد ظرفیت ها و اکمال تجهیزات ضروری.

 

نواقص موجود در اجراآت انجام شده :

 • کمبود صنوف درسی اطاق ها برای دفاتر که سبب بروز عده زیادی از مشکلات گردیده است.
 • عدم توانایی در استخدام معتمدین طبق قانون استخدام با درنظر داشت تامینات.

مشکلات موجود درجریان فعالیت های وظیفوی :

 • نبود آب آشامیدنی
 • عدم مواصلت تخصیص به اندازه کافی.
 • نبود جای مناسب و تکافو کننده نیازها محصلین و کارمندان.
 • پروژه دیوار احاطه و چاه عمیق که در سال 1388 قرار داد گردیده بود تا اکنون به اتمام نرسیده بلکه یک حلقه چاه عمیق هم تا به حال حفر نه گردیده که پرابلم های زیادی را ببار آورده است.
 • کمبود وسایل و تجهیزات دفتر.
 • نبود وسایل ترانسپورتی برای استادان و کارمندان.
 • نبود ساحه رهایشی برای اساتید پوهنتون.

موانع کاری در جریان فعالیت های وظیفوی:

 • کمبود کارمندان مسلکی و فنی.
 • تهدیدات امنیتی.
 • عدم پاسخ گویی به موقع پیشنهادات مثلاً در مورد اکمال ضروریات پوهنتون , اعمار تعمیرات تدریسی و سایر نیازمندی ها.
 • مداخلات اراکین و وکیلان مردم در امور.

پیشنهادات حاوی راه حل ها بخاطر بهبود امور:

 • حفر چاه عمیق و ساختن مخزن آب.
 • بلند بردن ظرفیت کارمندان با تدویر برنامه های آموزشی(کوتاه مدت و طویل المدت).
 • در نظر گرفتن نیازمندیهای پوهنتونها در تهیه نمودن پلان بودجوی سال مالی.
 • اعمار تعمیرات تدریسی.
 • احیا سستم نیتورک بخاطر تسریع ارتباطات و اجرای امور.
 • زمینه سازی برای مکافات و مجازات.

تجارب حاصله از تطبیق پلان و اهداف وظیفوی:

 • داشتن پلان باعث بهبود و پیشرفت در ساحه کاری میشود
 • تماس با اهالی ریش سفیدان و اولیا شاگردان باعث کاهش در مشکلات پوهنتون میشود.

توقعات برآورده شده :

 • بوجود آوردن نظم و دستپلین در پوهنتون
 • شکل دادن یک سیستم کاری منظم وتقسیم وظایف
 • سهیم ساختن مردم در کار پوهنتون
 • برآورده شدن قسمت زیادی از نیازمندی های پوهنتون

قرار شرح فوق گزارش فوق الذکر ترتیب و صحت  است.