معاونیت مالی و اداری

پروفایل معاونیت مالی و اداری

بست (۲) معاونیت مالی و اداری در سال ۱۳۹۱ در تشکیل پوهنتون غزنی منظور و تزئید گردید و محترم پوهنیار سیدانور «اکبری» بحیث معاون مالی و اداری تقرر یافت و در سال ۱۳۹۱ معاونیت مالی و اداری تعداد ۳ بست (۳)، ۹ بست (۴)، ۴ بست (۵)، ۹ بست (۷) و ۹ بست (۸) که مجموعاً تعداد (۱۶) بست اداری و (۱۸) بست خدماتی در تشکیل خود داشت.

سپس بست (۲) معاونیت مالی و اداری به اساس قانون تحصیلات عالی ملکی بست کادری شناخته شد و محترم پوهنیار حبیب الله «نظری» استاد دیپارتمنت کمپیوتر ساینس در سال ۱۳۹۵ بحیث معاون مالی و اداری تقرری یافت و بعداً موصوف در سال ۱۳۹۷ غرض ادامه تحصیل خویش در مقطع دوکتورا عازم کشور ایران گردید و به اساس تعدیل قانون تحصیلات عالی ملکی بست (۲) معاونیت مالی و اداری دوباره از حالت کادری خارج و بست اداری شمرده شد و در سال ۱۳۹۸ محترم شاه رضا «محمدی» بعداز سپری کردن امتحان رقابتی و اخذ منظوری مقام محترم عالی ریاست ج.ا.ا در بست (۲) بحیث معاون مالی و اداری ریاست پوهنتون غزنی تقرر حاصل نمودند. به اساس تشکیل سال ۱۳۹۸ معاونیت مالی و اداری تعداد ۳ بست (۳)، ۱۳ بست (۴)، ۵ بست (۵)، ۹ بست (۷) و ۱۱ بست (۸)  که مجموعاً تعداد (۴۱) بست میگردد، در تشکیل خود دارا میباشد.