معاونیت مالی واداری

بیوگرافی

        پوهنیار حبیب الله "نظری" فرزند محمد علی "توکلی" بتاریخ 24/ 12 / 1366 هجری شمسی مطابق به 14/ 03/ 1988 میلادی در یک خانواده متدین و فرهنگی در قریه سربید ولسوالی جغتو ولایت غزنی دیده به جهان گشود. او دوره ابتدائیه و متوسطه مکتب خویش را در لیسه قیاق و در سال 1385 هجری شمسی از لیسه عالی سنایی(رح) از صنف دوازدهم فارغ و بعد از سپری نمودن آزمون کانکور در سال 1387 وارد دانشگاه تعلیم وتربیه کابل دانشکده علوم طبیعی رشته کمپیوتر ساینس گردیده و در سال 1390 هجری شمسی از رشته یاد شده سند فراغت بدست آورد. وی مدت یکسال را در مؤسسه ای JAHAN TECHNOLOGY CORPORATION(JTC)  به حیث مدیر سیستم شبکه کار نمود و درسال 1391 هجری شمسی از طریق آزمون رقابتی در بست استادی دیپارتمنت کمپیوتر ساینس دانشکده تعلیم وتربیه دانشگاه غزنی کامیاب گردیده و توظیف شد. سپس در سال 1393 شامل برنامه ماستری دانشکده کمپیوتر ساینس دانشگاه کابل گردیده و در سال 1395 سند فراغت ماستری خویش را در رشته تکنولوژی معلوماتی (IT ) بدست آورد و رساله تحقیقی با عنوان (Designing Agent-Oriented Model for Data Collection) تحت رهنمای پروفیسوران خارجی به اتمام رسانید.    

       بعدا در اثر پشنهاد ریاست محترم دانشگاه غزنی و مقام محترم وزارت تحصیلات عالی بعد از سپری نمودن موفقانه مصاحبه و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در بست معاونیت مالی و اداری دانشگاه غزنی درسال 1395 تقرر حاصل نمود که تا فعلا در بست مذکور ایفای وظیفه مینماید.  ایشان طی این مدت در عرصه انکشاف اهداف زیر بنایی، سرسبزی محوطه دانشګاه، تجهیزات کلی، ارتقای ظرفیت پرسونل و جلوگیری از فساد اداری در سطح دانشگاه دست آورد های  چشم گیر داشته است که بر همګان هویدا می باشد.

          موصوف درکنار انجام وظیفه در معاونیت مالی و اداری به تدریس مضامین مختلیف، رهنمای اکادمیک محصلین ، موضوعات تحقیقی، عضو فعال در کمیته تضمین کیفیت در سطح دانشگاه، عضوشورای دیپارتمنت کمپیوتر ساینس، عضو شورای علمی دانشکده تعلیم و  تربیه، عضو شورای علمی دانشگاه، عضوشورای رهبری دانشگاه، مسؤل شورای اداری دانشگاه، مسؤل کمیته تدوین پلان استراتیژیک دانشگاه غزنی،  مسؤل کمیته مبارزه با فساد اداری و سایر برنامه های علمی و فرهنگی و انکشافی  سهم فعال داشته است. وی هم چنان در مجالس اداری مقام ولایت و جلسات سکتوری معارف و تحصیلات عالی و جلسات جندردر سطح ولایت غزنی نیز اشتراک فعال دارد.

       موصوف در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در نهادها و سازمان های فرهنگی واجتماعی فعالیت های مثمر داشته و مقالاتی را نیز در هفته نامه "اعتماد" به چاپ رسانیده است. هم چنان در آموزشگاه ها در ولایت غزنی در خدمت نسل جوان کشور بوده و در شورا های مردمی اشتراک موثر دارد. او حامی جوانان می باشد و در رعایت موضوع جندر  نیز فعال می باشد که از هرلحاظ تاثیرات خاص روی نسل جوان و جامعه می باشد. محترم نظری طی این مدت به چندین ورکشاپ (اولین کنفرانس بین المللی (ICT)، مشارکت عامه و خصوصی(PPP )، سیمینار مشارکت زنان در تحصیلات عالی (جندر)، ورکشاپ رهبری پیشرفته در پوهنتونهای افغانستان (AULiA) که از طرف نهادهای مختلف دایر گردیده،  اشتراک داشته است که تاثیرات این برنامه ها روی انکشاف بخش اداری و اکادمیک در دانشګاه غزنی ملموس و محسوس می باشد.