زنده گی نامه معاون امور محصلان

زنده گی نامه معاون امور محصلان 

بیوگرافی پوهنیار احمدرضا صالحی معاون امور محصلان دانشگاه غزنی

پوهنیار احمدرضا صالحی فرزند الحاج محمد صالح در سال 1359 هجری شمسی مطابق 1980 میلادی در ولایت غزنی در یک فامیل متدین و روشنفکر دیده به جهان گشود. تعلیمات دینی را در مکتب خانگی تا صرف بهایی در محله اش به اتمام رساند و مکتب ابتدایی، متوسطه و لیسه را تا صنف یازدهم در لیسه عالی استاد عبدالغفور سلطانی در ولایت غزنی و در سال 1381 صنف دوازدهم را در لیسه عالی نور مقیم پاکستان به پایان رسانیده است. در سال 1382 با سپری نمودن موفقانه امتحان کانکور شامل پوهنحی زراعت دانشگاه کابل شد و در سال 1385 بدرجه لیسانس از دانشگاه کابل به نمره کادری فارغ گردیده است. وی بعد از یک سال کار در ادارات مختلف، در سال 1387 شامل بست کادری در فاکولته زراعت دانشگاه غزنی شد. در ربع دوم سال 1388 در پهلوی تدریس بحیث معاون این فاکولته برگزیده شد تا اینکه در تابستان سال 1389 بعد از موفقیت در امتحان رقابتی بورسهای کشور هندوستان، برای تحصیلات عالی بسویه ماستری عازم آن کشور گردید. بعد از تکمیل دوره ماستری در رشته اگرانومی، در سال 1391 موفقانه دیپلوم ماستری خویش را بدست آورد. بنابر تعهدی که برای ادامه خدمت در پوهنتون بعد از تکمیل دوره تحصیل به این دانشگاه کرده بود و به پاس فراهم کردن زمینه تحصیلات ماستری از سوی وزارت محترم تحصیلات عالی، دوباره برای تدریس و خدمت گذاری در این پوهنتون برگشت و عملا به کار آغاز نمود. وی تجارب و اندوخته های علمی اش را با استادان و محصلین فاکولته زراعت شریک و به فعالیت علمی بهتر از گذشته در این نهاد معتبر علمی پرداخت.  استاد نامبرده در پهلوی اندوخته های علمی و داشتن مقاله علمی، اکنون (سال 1395) یک پروژه تحقیق  ساحوی را در زمین دهاقین با مصرف شخصی و همکاری دهقان منطقه در ولایت غزنی در دست اجرا دارد و توقع میرد تا شیوه جدید کشت، نتیجه مثبتی برای دهاقین داشته و در ازدیاد حاصل و استفاده بهینه از منابع نقش مهم را ایفا نماید.

تا سال 1392پوهنتون غزنی با داشتن حدود دونیم هزار محصل و بست خالی معاونیت امور محصلان، با مشکلات زیادی دست به گریبان بود؛ و بنابر لیاقت، شایستگی و توانایی که استاد صالحی داشت بحیث معاون امور محصلان این پوهنتون از سوی وزارت تحصیلات عالی برگزیده شد. ایشان در پهلوی تدریس و فعالیت های علمی، مسئولیت محوله را با تعهد و مسئولیت پذیری، با صداقت و امانت داری عهده دار شد. با تشریک اندوخته هایش از یکی از دانشگاه های معتبر هند استفاده موثر نموده و در مطابقت با قانون و مقررات وزارت تحصیلات عالی در قسمت تنظیم، ترتیب و پیشبرد بهتر امور این اداره، تطبیق سیستم کریدیت در پوهتنون، اجرای مصوبات و  تطبیق طرزالعمل ها و سایر امور مربوط نقش مهم و برجسته را ایفا نموده است. اکنون (خزان سال 1395) امور مربوط به محصلان در این اداره بگونه شفاف، اصولی و منظم به پیش برده میشود که به پاس این فعالیت ها از سوی مقامات ولایت غزنی، شورای ولایتی غزنی و مقام محترم رهبری وزارت تحصیلات عالی رسما توسط تقدیر نامه ها و سپاس نامه مورد تشویق و تقدیر قرار گرفته است.

 

و من الله التوفیق