زنده گی نامه معاون امور علمی

 

 

محمد مسعود (نیکنام) فرزند تاج محمد در سال ۱۳۶۹ خورشیدی در قریۀ روضه سلطان محمود غزنوی ولایت غزنی در یک خانواده روشن فکر متولد گردیده است.  موصوف تحصیلات ابتدایی خودرا در لیسه های شمس العارفین رح و سلطان محمود غزنوی رح ولایت غزنی، و دوره ثانوی خویش را در سال ۱۳۸۵ هجری شمسی از لیسه سنایی رح ولایت غزنی به درجه اعلی به اتمام رسانده است. بعداز سپری نمودن موفقانه امتحان کانکور،  در سال ۱۳۸۶ شامل پوهنحی زراعت پوهنتون کابل گردیده و تحصیلات عالی خود را در رشته اقتصاد و توسعه زراعت به درجه لیسانس در سال ۱۳۸۹ به درجه عالی به پایان رسانده است.

آقای نیکنام در سال ۱۳۹۰ شامل اعضای کادر علمی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی گردید. موصوف برعلاوه تدریس و رهنمایی محصلان، سرپرستی دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی را در بین سال های ۱۳۹۱ الی اواخر ۱۳۹۳ بدوش داشته است. قابل ذکر است که علاوه بر اشتراک فعال در کمیته های مختلف نظیر امتحانات، نصاب تحصیلی، نظم و دسپلین، در چندین دور امتحانات کانکور ولایت سهم فعال داشته است.

محمد مسعود در اواخر سال ۱۳۹۳ هجری شمسی که مصادف است با سال ۲۰۱۴ میلادی با اشتراک در پروسه رقابت آزاد بورس های PEACE Project کشور دوست جاپان شامل برنامه ماستری گردیده و تحصیلات ماستری خویش را در رشته توسعه بین المللی زراعت از دانشگاه زراعت توکیو- کشور جاپان به پایان رسانده است. پایان نامه ماستری خویش را تحت عنوان (The Role of Women in Family Poultry Production, A Case Study of Paghman District of Kabul province) به زبان انگلیسی تحریر نموده است. قابل ذکر است که محمد مسعود (نیکنام) افزون بر انجام موفقانه دوره ماستری خویش در چندین کانفرانس بین المللی و سمینار های علمی در جاپان اشتراک فعال داشته است.

  مسعود (نیکنام) در ماه مارچ ۲۰۱۷ که با حمل ۱۳۹۶ مطابقت دارد بعداز تکمیل و دریافت سند ماستری خویش واپس به کشور برگشته و رسماً اشغال وظیفه نموده است. بعداز عودت دوباره به وطن کما فی السابق به وظیفه مقدس تدریس پرداخته و نیز طی انتخابات آزاد و سری که از طرف دیپارتمنت تدویر یافته بود، به حیث آمر دیپارتمنت برگزیده شد. گذشته از مسؤولیت های درسی و اداری اش عضویت کمیته های امتحانات، نصاب تحصیلی و تحقیقات پوهنتون را نیز عهده دار بوده است. همچنان در چندین کانفرانس و برنامه کوتاه مدت علمی که از طرف مقام وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون غزنی برگزار گردیده سهم فعال داشته است.  

اخیراً در ماه اسد ۱۳۹۷ هجری شمسی پوهنیار محمد مسعود (نیکنام) بنابر لزوم دید هیئت رهبری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون غزنی طی رقابت آزاد  بعد از پیشنهاد مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و منظوری مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی  افغانستان، سمت معاونیت علمی پوهنتون غزنی را بدوش گرفته و بیشتر از پیش سرگرم امور اکادمیک و اداری پوهنتون خویش و خانواده تحصیلات عالی می باشد. و ی صادقانه امیدوار است بتواند با تطبیق برنامه های توسعه وی و تیم کاری اش در هماهنگی با ستراتیژی تحصیلات عالی افغانستان در پرتو قوانین نافذه کشور  به رشد و انکشاف همه جانبه پوهنتون غزنی و ازین طریق به شگوفایی وطن رنجدیده خویش و جامعه بشری ممد و کارگر واقع شود.