معاونیت امور علمی

 محمد مسعود (نیکنام) فرزند تاج محمد در سال ۱۳۶۹ خورشیدی در قریۀ روضه سلطان محمود غزنوی ولایت غزنی در یک خانواده روشن فکر متولد گردیده است.  موصوف تحصیلات ابتدایی خودرا در لیسه های شمس العارفین رح و سلطان محمود غزنوی رح ولایت غزنی، و دوره ثانوی خویش را در سال ۱۳۸۵ هجری شمسی از لیسه سنایی رح ولایت غزنی به درجه اعلی به اتمام رسانده است. بعداز سپری نمودن موفقانه امتحان کانکور،  در سال ۱۳۸۶ شامل پوهنحی زراعت پوهنتون کابل گردیده و تحصیلات عالی خود را در رشته اقتصاد و توسعه زراعت به درجه لیسانس در سال ۱۳۸۹ به درجه عالی به پایان رسانده است.

آقای نیکنام در سال ۱۳۹۰ شامل اعضای کادر علمی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی گردید. موصوف برعلاوه تدریس و رهنمایی محصلان، سرپرستی دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی را در بین سال های ۱۳۹۱ الی اواخر ۱۳۹۳ بدوش داشته است. قابل ذکر است که علاوه بر اشتراک فعال در کمیته های مختلف نظیر امتحانات، نصاب تحصیلی، نظم و دسپلین، در چندین دور امتحانات کانکور ولایت سهم فعال داشته است.

محمد مسعود در اواخر سال ۱۳۹۳ هجری شمسی که مصادف است با سال ۲۰۱۴ میلادی با اشتراک در پروسه رقابت آزاد بورس های PEACE Project کشور دوست جاپان شامل برنامه ماستری گردیده و تحصیلات ماستری خویش را در رشته توسعه بین المللی زراعت از دانشگاه زراعت توکیو- کشور جاپان به پایان رسانده است. پایان نامه ماستری خویش را تحت عنوان (The Role of Women in Family Poultry Production, A Case Study of Paghman District of Kabul province) به زبان انگلیسی تحریر نموده است. قابل ذکر است که محمد مسعود (نیکنام) افزون بر انجام موفقانه دوره ماستری خویش در چندین کانفرانس بین المللی و سمینار های علمی در جاپان اشتراک فعال داشته است.

  مسعود (نیکنام) در ماه مارچ ۲۰۱۷ که با حمل ۱۳۹۶ مطابقت دارد بعداز تکمیل و دریافت سند ماستری خویش واپس به کشور برگشته و رسماً اشغال وظیفه نموده است. بعداز عودت دوباره به وطن کما فی السابق به وظیفه مقدس تدریس پرداخته و نیز طی انتخابات آزاد و سری که از طرف دیپارتمنت تدویر یافته بود، به حیث آمر دیپارتمنت برگزیده شد. گذشته از مسؤولیت های درسی و اداری اش عضویت کمیته های امتحانات، نصاب تحصیلی و تحقیقات پوهنتون را نیز عهده دار بوده است. همچنان در چندین کانفرانس و برنامه کوتاه مدت علمی که از طرف مقام وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون غزنی برگزار گردیده سهم فعال داشته است.  

اخیراً در ماه اسد ۱۳۹۷ هجری شمسی پوهنیار محمد مسعود (نیکنام) بنابر لزوم دید هیئت رهبری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون غزنی طی رقابت آزاد  بعد از پیشنهاد مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و منظوری مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی  افغانستان، سمت معاونیت علمی پوهنتون غزنی را بدوش گرفته و بیشتر از پیش سرگرم امور اکادمیک و اداری پوهنتون خویش و خانواده تحصیلات عالی می باشد. و ی صادقانه امیدوار است بتواند با تطبیق برنامه های توسعه وی و تیم کاری اش در هماهنگی با ستراتیژی تحصیلات عالی افغانستان در پرتو قوانین نافذه کشور  به رشد و انکشاف همه جانبه پوهنتون غزنی و ازین طریق به شگوفایی وطن رنجدیده خویش و جامعه بشری ممد و کارگر واقع شود.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد رحیم نورزی فرزند محمد کاظم متولد سال ۱۳۳۵ قریه قلعه نو بالا ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی میباشم. دوره ابتدایه را در مکتب سلطان مسعود ولسوالی خواجه عمری آغاز نمودم پس از تکمیل دوره ابتدایه مکتب بعدآ در سال ۱۳۵۱ دوره لیسه را در لیسه سناییرح  به اتمام رسانیدم. پس از آن بدلیل به تعویق افتادن کانکور همان سال و نسبت مشکلات اقتصادی که داشتم به ولایت مزار شریف رفته و بحیث مامور فنی کود و برق آن ولایت تقرر حاصل نمودم سپس در سال ۱۳۵۷نظر به لوزم دید مقامات آن زمان به ولایت کندهار بحیث مامورفابریکه پشمینه بافی آن ولایت تبدیل گردیدم.

بعدآ در سال ۱۳۵۸ بعنوان مسول مدیریت ارتباط خارجه روابط فرهنگی در وزارت معادن و صنایع ایفای وظیفه نمودم؛ از آن پس در سال ۱۳۵۹ پس از سپری نمودم امتحان کانکور در پوه‍نځی اقتصاد پوهنتون کابل راه یافتم ولی بعد از اندک زمان برای ادامه تحصیلات به اتحاد جماهیر شوروی وقت در رشته روابط بین الدول عازم آن کشور گردیدم ضمنآ در عین وقت در همان پوهنتون در یکی دیگر از پوهنځی در رشته پیداگوژی نیز مصروف تحصیل گردیدم. در سال ۱۳۶۵ پس از تکمیل نمودن تحصیلات در رشته بین الدول بسویه ماستر و بنابر مشکلات اقتصادی که آن زمان داشتم در بعضی از نهاد های دیپلوماتیک در ممالک اروپایی شرقی مصروف کار شدم.

سپس بنابر بعضی مشکلات سیاسی دوباره عازم وطن شدم و پس از نه چندان دیر زمان مصروف خدمت عسکری گردیدم و بعد ازیک مدت زمان دوباره غرض تکمیل نمودن تحصیل باقیمانده در رشته پیداگوژی عازم شوروی گردیدم تا آنکه بلاخره در سال ۱۹۹۰ رشته متذکره را در مقطع ماستری به پایان رسانیدم. سپس دوباره به وطن عودت نمودم و در فابریکه جنگلک به حیث مسوول تهیه و تدارکات داخلی و خارجی آن فابریکه تقرر حاصل نمودم. در برج ثور سال ۱۳۷۱ بنابر جنگ های داخلی در وطن عازم دیار هجرت گردیدیم.

‍‍‍‍‍‍بعد از ده سال مهاجرت در سال ۱۳۸۲ به کشور عودت نمودیم و در وزارت معارف بحیث معلم در یکی از مکاتب ایفای وظیفه نموده تا اینکه در سال ۱۳۸۷ پس از پشت سر گذشتاندن امتحان رقابتی برای شمولیت در کادر علمی وزارت تحصیلات عالی در پوهنتون غزنی بعنوان استاد تقرر حاصل نمودم. سپس در سال ۱۳۹۱ تا همین اکنون (۱۳۹۵) بحیث معاون امور علمی پوهنتون غزنی ایفای وظیفه مینمایم.