صنف آموزشهای آنلاین در پوهنتون غزنی افتتاح گردید !

محفل که به همین مناسبت بروز چهارشنبه مورخ ۳ /۲/۱۳۹۹ در این پوهنتون دایر گردیده ابتدا محفل با تلاوت آیات متبرکه قرآن عظیم الشان توسط شاه محمود حمیدی مدیر عمومی کنفراسهای پوهتنون غزنی آغاز سپس وحید الله عمریار مسول مرکز تکنالوژی معلوماتی در مورد امکانات و تسهیلات صنف آموزشی معلومات داده آنرا یک دستاورد عالی برای پوهنتون خواند بعدا محترم پوهنوال محمد بایر درمل ریس پوهنتون غزنی در مورد صحبت نموده از تلاشهای همه جانبه مسولین ذیربط اظهار امتنان و تشکری نمودند و فعال شدن چنین صنف را در شرایط کنونی یکی از نیاز های اساسی برای پوهنتون تلقی نمودند همچنان معاونین محترم امور علمی و محصلان نیز روی داشتن چنین صنف های معیاری برای پیشبرد درسهای آنلاین صحت نمودند بعدا صنف آموزشی با حضور داشت ریس معاونین امور علمی محصلان اداری و روسای پوهنحی های این پوهنتون افتتاح و یک جلسه آزمایشی کوتاه مدت برگزار گردید .

این صنف آموزشی دارای سیستم پولی کام سیستم سوند پروجکتور و میز و چوکی میباشد که افتتاح این صنف مشکل برگزاری درسهای آنلاین برای محصلین حل میگردد .