نهال شانی در پوهنتون غزنی

به پیشواز سال نو و حکم ریاست ج .ا.ا کمپاین نهال شانی امروز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ در کمپس پوهنتون غزنی آغاز گردید .
قرار حکم نمبر ۲۷۸۴ ریاست ج . ا. ا کمپاین نهال شانی در کمپس پوهنتون غزنی با اشتراک معاونین امور علمی اداری استادان و کارمندان این پوهنتون با غرص نهال آغاز گردید و قرار است این روند الی یک ماه ادامه داشته باشد که مطابق ماستر پلان پوهنتون در ساحات مختلف انواع و اقسام نهال ها غرص خواهد گردید.